STRUKTURA ORGANIZACYJNA KWP W KRAKOWIE - Struktura organizacyjna - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KWP W KRAKOWIE

 

Komendant Główny Policji, komendant wojewódzki Policji, komendant powiatowy (miejski) Policji wykonują swoje zadania przy pomocy podległych im komend, a komendant komisariatu Policji – przy pomocy komisariatu

(art. 6g ustawy o Policji z 6 kwietnia 1990 roku)

 

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, który wykonuje, na obszarze określonym w odrębnych przepisach, zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie

(par. 2 regulaminu KWP w Krakowie)

 

 

Strukturę organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin KWP w Krakowie z dnia 23 maja 2018 roku

(par. 1 ust. 2 regulaminu KWP w Krakowie)

 

Zadania komisariatów specjalistycznych i innych jednostek organizacyjnych Policji określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji - zobacz

 

 

Komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w zakresie swojej właściwości realizują zadania obejmujące:
1) opiniowanie projektów aktów prawnych;
2) współpracę z krajowymi podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi;
3) wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej;
4) wykonywanie zadań związanych z dostępem do informacji publicznej;
5) uczestniczenie w procesie rozpatrywania petycji złożonych do Komendanta;
6) organizowanie i prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego;
7) udzielanie informacji i konsultacji kierownikom komórek organizacyjnych Komendy i pozostałych jednostek organizacyjnych Policji działających na obszarze województwa małopolskiego, zwanych dalej „jednostkami Policji”;
8) opracowywanie analiz, sprawozdań, informacji oraz innych dokumentów;
9) realizowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych uprawnionych organów kontroli;
10) administrowanie zbiorami danych oraz systemami teleinformatycznymi, zgodnie z odrębnymi przepisami;
11) realizowanie zadań związanych z obsługą systemów niejawnych użytkowanych w Komendzie określonych przez Komendanta w drodze decyzji;
12) realizowanie zadań wynikających z przygotowań obronnych Komendy, pozostających w zakresie właściwości komórki organizacyjnej Komendy;
13) organizowanie pracy poprzez:
a) obsługę kancelaryjno-biurową, administracyjno-gospodarczą i organizacyjno-kadrową we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy,
b) archiwizowanie spraw zakończonych, wytworzonych i zgromadzonych w komórce organizacyjnej,
c) administrowanie sprzętem informatycznym, elektronicznym i kwatermistrzowskim w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

 

 

W skład Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wchodzą:

Wydziały podległe Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie:

 

 

Wydział Kadr

Do zadań Wydziału Kadr należy w szczególności:
1) realizowanie czynności związanych ze stosunkiem służbowym policjantów i stosunkiem pracy pracowników, dla których przełożonym właściwym w sprawach osobowych lub pracodawcą jest Komendant;
2) rozpoznanie, analizowanie i planowanie potrzeb w zakresie przyjęć do pracy w jednostkach Policji w których pracodawcą jest Komendant;
3) organizacja i koordynacja postępowań kwalifikacyjnych w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do pracy na stanowiska nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzenia w jednostkach Policji w których pracodawcą jest Komendant;
4) organizacja i koordynacja czynności w stosunku do osób ubiegających się o staż w Komendzie, Oddziale Prewencji Policji w Krakowie, oraz komisariatach specjalistycznych Policji;
5) koordynowanie, opiniowanie i prowadzenie spraw dyscyplinarnych, w których przełożonym właściwym w sprawach dyscyplinarnych jest Komendant oraz nadzorowanie postępowań dyscyplinarnych prowadzonych w jednostkach Policji;
6) prowadzenie postępowań administracyjnych, w sprawach wynikających ze stosunku służbowego policjantów;
7) weryfikacja i sporządzanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i odznak resortowych dla policjantów Komendy i jednostek podległych oraz wniosków o nadanie odznaczeń państwowych dla pracowników Komendy i jednostek podległych;
8) prowadzenie etatu Komendy oraz zbiorów etatów jednostek Policji;
9) realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy i jednostek Policji;
10) realizowanie zadań związanych z opracowywaniem projektu regulaminu Komendy oraz koordynowanie procesu uzgadniania projektów regulaminów jednostek Policji;
11) realizowanie zadań dotyczących kadrowego zabezpieczenia jednostki zmilitaryzowanej Komendy, współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy i jednostkami Policji, a także sprawowanie nadzoru w tym zakresie nad jednostkami Policji;
12) koordynowanie i realizowanie zadań z zakresu medycyny pracy;
13) realizowanie zadań związanych z dystrybucją legitymacji służbowych policjantów Komendy i jednostek Policji oraz legitymacji pracowników Komendy;
14) realizowanie czynności związanych z prowadzeniem zbiorów rozkazów i decyzji dotyczących policjantów dla których przełożonym właściwym w sprawach osobowych jest Komendant.

 

 

Wydział Doboru i Szkolenia

Do zadań Wydziału Doboru i Szkolenia należy w szczególności:
1) rozpoznawanie, analizowanie i planowanie potrzeb w zakresie przyjęć do służby w Policji w Komendzie i jednostkach Policji;
2) prowadzenie oraz koordynowanie działań w zakresie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Komendzie i jednostkach Policji;
3) organizowanie naboru do korpusu służby cywilnej w Komendzie;
4) koordynowanie działań związanych z przeprowadzaniem służby przygotowawczej i organizowanie egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Komendzie;
5) rozpoznawanie i analizowanie potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników Komendy oraz jednostek Policji;
6) koordynowanie naboru w ramach Komendy i jednostek Policji oraz kierowanie:
- policjantów na szkolenia zawodowe i doskonalenie zawodowe,
- pracowników Policji na doskonalenie zawodowe;
7) organizowanie i koordynowanie doskonalenia zawodowego lokalnego policjantów i pracowników Policji, a także prowadzenie testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianów strzeleckich dla policjantów Komendy;
8) sprawowanie nadzoru nad realizacją doskonalenia zawodowego lokalnego w jednostkach Policji;
9) koordynowanie procesu realizacji adaptacji zawodowej policjantów;
10) organizowanie szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy dla policjantów i pracowników, dla których przełożonym właściwym w sprawach osobowych lub pracodawcą jest Komendant;
11) koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z kwalifikowaną pierwszą pomocą i ratownictwem medycznym w Komendzie oraz w jednostkach Policji;
12) koordynowanie działań związanych z praktykami studenckimi realizowanymi w Komendzie;
13) realizowanie zadań związanych z typowaniem i delegowaniem kandydatów na obserwatorów policyjnych w misjach pokojowych;
14) realizacja zadań w zakresie promocji zawodu policjanta;
15) prowadzenie zbiorów bibliotecznych Komendy.

 

 

Wydział Kontroli

Do zadań Wydziału Kontroli należy w szczególności:
1) opracowywanie okresowych planów kontroli;
2) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli działalności komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek Policji, a także monitorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych będących wynikiem działalności kontrolnej wydziału;
3) gromadzenie i analizowanie informacji w celu identyfikowania zagrożeń w realizacji zadań Policji oraz opracowywania planów działalności kontrolnej Komendy ;
4) wyjaśnianie informacji o naruszaniu prawa, obowiązków służbowych i zasad etyki zawodowej przez policjantów i pracowników;
5) wyjaśnianie okoliczności wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników;
6) reagowanie na informacje o nieprawidłowościach i dokonywanie ustaleń w zakresie zdarzeń z udziałem policjantów i pracowników Policji będących w zainteresowaniu kierownictwa Komendy oraz monitorowanie i analizowanie okoliczności tych zdarzeń, a także formułowanie wniosków stanowiących podstawę do oceny prawidłowości działań;
7) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków wpływających do Komendy, prowadzenie Rejestru Skarg i Wniosków oraz weryfikowanie anonimowej korespondencji;
8) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków kierowanych do Komendanta, a także przyjmowanie interesantów zgłaszających się do Komendy w sprawach skarg i wniosków;
9) nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie organizacji rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez komórki organizacyjne Komendy i jednostki Policji oraz koordynowanie opracowywania informacji skargowych i pozaskargowych;
10) sporządzanie stanowisk, informacji, sprawozdań, ocen i analiz dotyczących przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, a także inicjowanie działań mających na celu eliminowanie stwierdzonych w ramach rozpatrywania skarg nieprawidłowości oraz przyczyn ich powstawania;;
11) opracowywanie w oparciu o wyniki prowadzonej działalności kontrolnej stanowisk lub opinii, w celu inicjowania zmian legislacyjnych prawa powszechnego lub wewnętrznego Policji;
12) współpraca z komórką właściwą do spraw kontroli Komendy Głównej Policji oraz Biurem Spraw Wewnętrznych Policji, a także koordynowanie działalności kontrolnej prowadzonej przez komórki kontroli jednostek organizacyjnych Policji niższego szczebla;
13) koordynowanie działań i współpraca z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi kontrole w komórkach organizacyjnych Komendy lub jednostkach Policji, a także analizowanie wyników tych kontroli oraz monitorowanie stopnia realizacji sformułowanych wniosków i zaleceń pokontrolnych;
14) podejmowanie działań z zakresu doskonalenia i rozwijania metod kontrolnych w Policji oraz inicjowanie współpracy i wymiany informacji z komórkami organizacyjnymi w celu realizacji doskonalenia zawodowego;
15) diagnozowanie obszarów ryzyka oraz gromadzenie informacji zewnętrznych pod kątem ujawnionych nieprawidłowości i zagrożeń w funkcjonowaniu komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji, w celu opracowywania wytycznych i zaleceń mających na celu ich eliminowanie, a także zapobieganie ich powstawaniu;
16) opracowywanie zestawień, analiz, sprawozdań lub ustaleń w zakresie informacji lub danych właściwych dla pionu kontroli, a także prowadzenie nadzoru nad prawidłowością wprowadzania tych danych do systemów sprawozdawczych.

 

 

Wydział Bezpieczeństwa Informacji

Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
2) prowadzenie kancelarii tajnej krajowej i międzynarodowej w Komendzie;
3) prowadzenie postępowań sprawdzających, określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) oraz kontrolnych postępowań sprawdzających wobec policjantów, pracowników, kandydatów do służby lub pracy w Komendzie oraz komendantów powiatowych (miejskich) Policji i ich zastępców;
4) koordynowanie i realizowanie zadań w zakresie udostępniania materiałów niejawnych i zwalniania od obowiązku zachowania w tajemnicy informacji niejawnych oraz zmiany lub zniesienia klauzuli tajności z materiałów niejawnych;
5) realizowanie zadań inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego;
6) realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz zapewnienie wykonywania zadań inspektora ochrony danych;
7) kontrolowanie stosowania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie danych osobowych;
8) prowadzenie archiwum Komendy;
9) gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczanie i ochrona materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” oznaczonej symbolem „B” i „BE” stanowiących zasób archiwalny archiwum Komendy;
10) udostępnianie zasobu archiwalnego uprawnionym podmiotom oraz sporządzanie zaświadczeń na podstawie dokumentacji zgromadzonej w archiwum Komendy;
11) brakowanie dokumentacji archiwalnej kategorii „B” oznaczonej symbolem „B” i „BE”, której okres przechowywania upłynął, zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji;
12) sprawowanie nadzoru nad procesem brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” oznaczonej symbolem „BC”, przeznaczonej do zniszczenia, wytworzonej w komórkach organizacyjnych Komendy, Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Krakowie oraz komisariatach specjalistycznych Policji w Krakowie;  
13) sprawowanie nadzoru nad składnicami akt w jednostkach Policji;
14) organizowanie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych oraz zasad archiwizacji dokumentacji, a także realizowanie innych przedsięwzięć szkoleniowych i instruktażowych w tym zakresie;
15) gromadzenie i udostępnianie oświadczeń o stanie majątkowym policjantów i zobowiązanych pracowników Komendy, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie, Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, komisariatów specjalistycznych Policji w Krakowie oraz kierowników i zastępców kierowników jednostek Policji;
16) współpraca z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Instytutem Pamięci Narodowej - Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz innymi służbami i podmiotami w zakresie przewidzianym przepisami prawa;
17) prowadzenie czynności wskazanych w art. 17 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych w Komendzie, Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Krakowie, Oddziale Prewencji Policji w Krakowie oraz komisariatach specjalistycznych Policji w Krakowie.

 

 

Wydział Prezydialny

Do zadań Wydziału Prezydialnego należy w szczególności:
1) obsługa kancelaryjno-biurowa kierownictwa Komendy w zakresie spraw jawnych;
2) prowadzenie kancelarii ogólnej jawnej, w tym obsługa kancelaryjna jednoosobowych stanowisk;
3) opracowywanie okresowych ocen, analiz i informacji dotyczących pracy jednostek Policji;
4) opracowywanie informacji oraz sprawozdań z działalności Policji dla organów administracji rządowej i samorządowej oraz innych podmiotów pozapolicyjnych;
5) realizowanie zadań zlecanych na podstawie odrębnych przepisów przez instytucje pozaresortowe;
6) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,  w tym prowadzenie strony podmiotowej Komendanta w Biuletynie Informacji Publicznej;
7) administrowanie stroną internetową Komendy;
8) koordynowanie pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej, realizowanej przez Komendę i jednostki Policji oraz gromadzenie informacji w tym zakresie;
9) planowanie i organizowanie szkoleń dla policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji przy udziale zagranicznych podmiotów, w tym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem szkoleniowych projektów międzynarodowych;
10) koordynowanie działań dotyczących udostępniania materiałów i danych statystycznych upoważnionym podmiotom;
11) promowanie inicjatyw i przedsięwzięć służących kreowaniu pozytywnego wizerunku Policji;
12) wdrażanie i doskonalenie w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji systemu działań wizerunkowych, w tym zasad wynikających z ceremoniału policyjnego, regulaminu musztry w Policji i etykiety urzędniczej;
13) sprawowanie nadzoru nad zgodnością z ceremoniałem policyjnym przedsięwzięć organizowanych z udziałem Policji;
14) ustalanie Priorytetów Komendy, sporządzanie strategii oraz monitorowanie wykonania wartości mierników wynikających ze strategii Komendy;
15) realizowanie zadań związanych z komunikacją wewnętrzną w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji;
16)
wykonywanie zadań z obszaru badań społecznych dotyczących funkcjonowania Policji oraz badań opinii policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji;
17) koordynowanie i realizowanie rozpatrywania petycji złożonych do Komendanta oraz nadzór w tym zakresie nad jednostkami Policji.

 

 

Wydział Finansów

1. Do zadań Wydziału Finansów należy w szczególności:
1) realizowanie zadań wynikających z uprawnień Komendanta jako dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia, w tym planowanie dochodów i wydatków budżetowych Komendy i jednostek Policji oraz komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdującej się na obszarze działania Komendy;
2) obsługa finansowo-księgowa Komendy, jednostek Policji oraz komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdującej się na obszarze działania Komendy;
3) naliczanie, pobór, odprowadzanie i ewidencja zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym;
4) obsługa obrotu gotówkowego i bezgotówkowego w zakresie operacji finansowych;
5) prowadzenie ewidencji syntetycznej składników majątkowych Komendy i jednostek Policji;
6) obsługa finansowa dysponentów środków funduszu operacyjnego;
7) realizacja zadań związanych z obsługą finansową Funduszu Wsparcia Policji;
8) gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy i Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Policji oraz obsługa finansowa zakładowych funduszy świadczeń socjalnych jednostek Policji;
9) dochodzenie należności budżetowych przypadających Komendzie i jednostkom Policji;
10) ewidencjonowanie i rozliczanie ujawnionych szkód w mieniu Skarbu Państwa pozostającym w dyspozycji Komendy i jednostek Policji;
11) przygotowywanie projektów decyzji w zakresie prawa do jednorazowego odszkodowania przysługującego w razie wypadku pozostającego w związku ze służbą lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby oraz w zakresie prawa do odszkodowania za przedmioty osobistego użytku, utracone, zniszczone lub uszkodzone wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą;
12) przygotowywanie projektów decyzji dotyczących umorzenia, odroczenia spłaty lub rozłożenia na raty spłaty należności Komendy.

2. Do zadań Głównego Księgowego – Naczelnika Wydziału Finansów należy:
1) prowadzenie rachunkowości Komendy;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

 

Zespół Prawny

Do zadań Zespołu Prawnego należy w szczególności:
1) uczestniczenie w opracowywaniu projektów aktów prawnych Komendanta;
2) reprezentowanie Komendanta w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi;
3) ocena funkcjonowania prawa w Komendzie oraz bieżące informowanie Kierownictwa Komendy o istniejących uchybieniach i skutkach tych uchybień;
4) monitorowanie i analizowanie obowiązującego prawodawstwa oraz informowanie policjantów i pracowników o zmianach związanych z działalnością Komendy;
5) opiniowanie umów długoterminowych, nietypowych lub dotyczących przedmiotów o znacznej wartości oraz uczestnictwo w negocjacjach dotyczących tego rodzaju umów;
6) udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz wydawanie opinii prawnych w sprawach skomplikowanych pod względem prawnym;
7) świadczenie pomocy prawnej na rzecz policjantów pełniących służbę w Komendzie i jednostkach Policji w przypadkach, o których mowa w art. 66b ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

 

 

Zespół Prasowy

Do zadań Zespołu Prasowego należy w szczególności:
1) realizacja polityki informacyjnej Komendanta poprzez wykonywanie, organizowanie i koordynowanie kontaktów przedstawicieli Komendy i jednostek Policji z przedstawicielami lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych środków masowego przekazu;
2) nadzór nad zawartością strony internetowej www.malopolska.policja.gov.pl pod względem kształtowania i prezentacji pozytywnego wizerunku Policji;
3) redagowanie profili Komendy na portalach społecznościowych;
4) analiza materiałów dotyczących funkcjonowania Policji zamieszczanych w prasie i badań opinii publicznej dotyczących pracy Komendy i jednostek Policji oraz reagowanie i zapobieganie nieuzasadnionej krytyce pracy Policji, zgodnie z zasadami prawa prasowego;
5) koordynowanie działalności oficerów prasowych komendantów powiatowych (miejskich) Policji.

 

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Do zadań realizowanych na Jednoosobowym Stanowisku do spraw Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:
1) przygotowywanie i przeprowadzanie zadań audytowych w oparciu o obowiązujące procedury, standardy i przepisy prawa, w wyniku których Komendant uzyskuje ocenę kontroli zarządczej;
2) wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania Komendy i poprawę skuteczności działania;
3) formułowanie uwag i wniosków zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych w obszarze poddanym audytowi lub mających wpływ na usprawnienie wykonywanej pracy i realizacji zadań, w celu podjęcia działań przez Komendanta;
4) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych i prowadzenie zbiorów dokumentów z przeprowadzonych zadań celem przedstawienia i udokumentowania ustaleń audytu;
5) monitorowanie realizacji zaleceń wynikających z przeprowadzonych zadań audytowych;
6) identyfikowanie i analizowanie obszarów ryzyka, działań i problemów wymagających przeprowadzenia audytu wewnętrznego w celu przygotowania rocznego planu audytu oraz programu zadania audytowego;
7) realizowanie w porozumieniu z Komendantem prac związanych z przygotowaniem rocznego planu audytu;
8) sporządzanie sprawozdania rocznego z wykonania planu audytu oraz informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego.

 

 

Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka

Do zadań Zespołu do spraw Ochrony Praw Człowieka należy w szczególności:
1) reprezentowanie Komendanta w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach związanych z ochroną praw i wolności człowieka, realizacją zasady równego traktowania i przestrzeganiem etyki zawodowej oraz w kontaktach z jednostkami Policji, komórkami organizacyjnymi, a także podmiotami i instytucjami spoza Policji oraz mediami, w tym zakresie;
2) propagowanie praw człowieka, zasady równego traktowania i zasad etyki zawodowej w komórkach i jednostkach Policji;
3) współdziałanie z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji oraz podmiotami pozapolicyjnymi w procesie opracowywania i aktualizowania koncepcji oraz narzędzi z zakresu ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej Policji;
4) monitorowanie działań Komendy i jednostek Policji pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, zasady równego traktowania i zasad etyki zawodowej, a także proponowanie rozwiązań mających na celu utrzymywanie wysokich standardów w tym zakresie oraz podejmowanie działań w przypadku ujawnienia przypadków ich naruszeń;
5) opracowywanie, aktualizowanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych, także programów i planów doskonalenia zawodowego lokalnego, w zakresie systemowej ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji;
6) identyfikowanie potrzeb szkoleniowych w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego, inicjowanie lub samodzielne prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego w zakresie przestrzegania praw człowieka, zasady równego traktowania oraz zasad etyki zawodowej w Policji;
7) nawiązywanie i prowadzenie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami zajmującymi się systemową ochroną praw człowieka oraz realizacją zasady równego traktowania, a także etyką zawodową;
8) monitorowanie doniesień medialnych i informacji pochodzących ze źródeł służbowych, dotyczących stwierdzonych lub domniemanych przypadków stosowania przez policjantów tortur lub innych form nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz w przypadku ujawnienia takich zdarzeń, podejmowanie stosownych działań, w tym edukacyjno-szkoleniowych;
9) inicjowanie, monitorowanie i koordynowanie działań komórek i jednostek Policji, w zakresie realizacji zaleceń krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji powołanych do ochrony praw człowieka oraz zadań wynikających z krajowych programów dotyczących ochrony praw człowieka i równego traktowania;
10) wizytowanie policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz policyjnych izb dziecka w zakresie przestrzegania praw człowieka, zasady równego traktowania oraz zasad etyki zawodowej przez policjantów i pracowników wykonujących zadania w komórkach i jednostkach Policji;
11) udzielanie konsultacji policjantom i pracownikom wykonującym zadania w komórkach i jednostkach Policji w zakresie dostrzeżonych uchybień i nieprawidłowości w działaniach Policji w obszarze ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania i etyki zawodowej;
12) współdziałanie i wymiana doświadczeń z Komendą Główną Policji, komendami wojewódzkimi (Stołeczną) Policji, Centralnym Biurem Śledczym Policji, Biurem Spraw Wewnętrznych Policji, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie i szkołami policyjnymi w realizacji zadań z zakresu ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji;
13) inicjowanie zmian w przepisach prawa, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz opracowywanie wewnętrznych procedur związanych z ochroną praw człowieka, realizacją zasady równego traktowania oraz etyką zawodową w Policji;
14) udział w odprawach i naradach kierownictwa jednostki, połączony z bieżącym relacjonowaniem kierownictwu Komendy przedsięwzięć i ujawnionych problemów z zakresu ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji;
15) informowanie Rzecznika Prasowego Komendy o sprawach z zakresu ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji, istotnych z punktu widzenia działalności prasowo-informacyjnej, ważnych w obszarze komunikacji wewnętrznej oraz kształtowania wizerunku Policji;
16) opracowywanie i aktualizowanie w celach informacyjno-edukacyjnych materiałów publikowanych na stronach internetowych Komendy, obejmujących zagadnienia ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji;
17) przedkładanie Komendantowi, w terminie do 31 marca każdego roku, sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzedzającym.

 

 

Wydział Postępowań Administracyjnych

Do zadań Wydziału Postępowań Administracyjnych należy w szczególności:
1) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie w nich rozstrzygnięć (decyzji i postanowień) w zakresie upoważnienia w sprawach określonych w ustawach:
a) o broni i amunicji,
b) o ochronie osób i mienia,
c) o usługach detektywistycznych,
d) o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym,
e) o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
f) o cudzoziemcach,
g) o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
h) o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin,
i) o obywatelstwie polskim,
j) innych, w których określone obowiązki i kompetencje przypisano komendantom wojewódzkim Policji;
2) prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych w postaci broni palnej i amunicji dla wszystkich podmiotów prowadzących postępowania karne i postępowania w sprawach o wykroczenia na terenie województwa małopolskiego oraz magazynu depozytowego broni palnej i amunicji;
3) wykonywanie kontroli działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania broni w ramach usług rusznikarskich oraz obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym;
4) wykonywanie z upoważnienia Komendanta Głównego Policji kontroli specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o ochronie osób i mienia;
5) realizowanie zadań przysługujących Komendantowi jako wierzycielowi oraz organowi egzekucyjnemu w zakresie egzekwowania od osób zobowiązanych obowiązków o charakterze niepieniężnym, powstałych w wyniku wydania ostatecznych decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących licencji detektywa i pozwoleń na broń;
6) organizowanie i prowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz dopuszczenie do posiadania broni;
7) uzgadnianie planów ochrony obiektów, obszarów, urządzeń, transportów podlegających obowiązkowej ochronie;
8) prowadzenie odwoławczych postępowań administracyjnych w sprawach, w których właściwość Komendanta jako organu II instancji administracyjnej określają przepisy ustaw: o broni i amunicji, o ochronie osób i mienia oraz o usługach detektywistycznych, a także sprawowanie nadzoru nad postępowaniami administracyjnymi w sprawach pozwoleń na broń i kart rejestracyjnych, opinii o osobie ubiegającej się o licencję detektywa oraz o osobie ubiegającej się i posiadającej wpis na „Listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej” rozstrzyganych przez komendantów powiatowych (miejskich) Policji działających na obszarze województwa małopolskiego;
9) wykonywanie powierzonych przez Komendanta Głównego Policji kontroli działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia;
10) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem rejestru „BROŃ”, „Listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej” oraz „Listy kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego”;
11) sprawowanie nadzoru nad zagadnieniami dotyczącymi broni i amunicji, będących w dyspozycji osób fizycznych i podmiotów posiadających pozwolenie na broń na okaziciela, w tym dokonywanie odbioru magazynów broni i kontrolowanie przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji;
12) poświadczanie zgód przewozowych i uprzednich zgód przewozowych;
13) prowadzenie rejestrów lekarzy i psychologów uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się i posiadających pozwolenie na broń.

 

 

Sekcja Psychologów

Do zadań Sekcji Psychologów należy w szczególności:
1) sprawowanie opieki psychologicznej nad policjantami i pracownikami Policji;
2) prowadzenie psychoedukacji ukierunkowanej na profilaktykę zaburzeń oraz promocję zdrowia psychicznego;
3) przeprowadzanie badań psychologicznych kandydatów do służby w Policji oraz kandydatów na określone stanowiska służbowe w Policji lub do określonych komórek organizacyjnych oraz badań kierowców pojazdów uprzywilejowanych i służbowych;
4) branie udziału w działaniach zmierzających do zapewnienia efektywnego i spójnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi;
5) udzielanie pomocy w realizacji czynności dochodzeniowo-śledczych, operacyjno-rozpoznawczych oraz administracyjno-porządkowych, w zakresie zadań przypisanych psychologom policyjnym w odrębnych przepisach;
6) prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego w zakresie psychologii zarządzania zasobami ludzkimi oraz w zakresie psychologii policyjnej stosowanej.

 

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Współpracy z Samorządami

Do zadań realizowanych na Jednoosobowym Stanowisku do spraw Współpracy z Samorządami należy w szczególności:
1) współpraca z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego;
2) utrzymywanie bieżącego kontaktu i współpraca z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie, z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Starostami, Prezydentami miast i organizacjami społecznymi województwa małopolskiego, w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania i zwalczania zjawisk patologii społecznej;
3) koordynowanie współpracy jednostek Policji, z organami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjami i organizacjami społecznymi;
4) reprezentowanie Komendanta w posiedzeniach, spotkaniach i naradach z przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej oraz podmiotami pozapolicyjnymi.

 

 

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy

Do zadań Zespołu do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy należy w szczególności:
1) przeprowadzanie kontroli warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
2) bieżące informowanie Komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
3) udział w prowadzeniu postępowań dotyczących wypadków policjantów i pracowników;
4) sporządzanie i przedstawianie Komendantowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mające na celu zapobieganie wypadkom w służbie i przy pracy;
5) doradzanie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
6) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia służby i pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo służby i pracy;
7) przedstawianie Komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach służby i pracy;
8) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;
9) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w sprawach z dziedziny bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
10) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.

 

 

 

Wydziały podległe Zastępcy Komedanta Wojewódzkiego Policji ds. Służby Prewencyjnej:

 

 

Wydział Konwojowy

Do zadań Wydziału Konwojowego należy w szczególności:
1) organizowanie i realizacja konwojów osób z aresztów śledczych i zakładów karnych oraz nieletnich sprawców czynów karalnych z zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, policyjnej izby dziecka lub innego ośrodka dla nieletnich do sądów i prokuratur lub innych ośrodków wychowawczych oraz realizacja doprowadzeń osób uchylających się od obowiązku stawienia na wezwanie organu wzywającego, którego siedziba znajduje się poza terenem działania jednostki Policji szczebla powiatowego;
2) realizowanie konwojów osób pozbawionych wolności, których udział w czynnościach procesowych wymaga przetransportowania ich do innej jednostki penitencjarnej oraz osób skazanych lub tymczasowo aresztowanych, przekazywanych w ramach umów międzynarodowych;
3) wzmacnianie konwojów wartości pieniężnych i muzealiów;
4) wzmacnianie przewozu sprzętu uzbrojenia;
5) konwojowanie i ochrona ładunków poczty specjalnej;
6) ochrona zdrowia i życia sędziów, prokuratorów oraz innych osób, w czasie wykonywania przez nich czynności wynikających z realizacji zadań wymiaru sprawiedliwości, a także ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w budynkach sądów oraz prokuratur jak również wykonywanie czynności procesowych zlecanych przez sąd lub prokuratora i wykonywanie zarządzeń porządkowych sądu wydanych w celu utrzymania powagi sądu;
7) współpraca z kierownictwem sądów i prokuratur w zakresie poprawy wyposażenia i zabezpieczenia technicznego budynków sądów i prokuratur oraz wdrażania rozwiązań umożliwiających optymalne wykorzystanie sił i środków kierowanych do realizowania zadań konwojowych, a także ochrony sądowych pomieszczeń dla zatrzymanych w celu uniemożliwienia samowolnego oddalenia się osób tam umieszczonych, bezprawnego wtargnięcia osób postronnych oraz zapobieżenia innym zdarzeniom niebezpiecznym w skutkach dla bezpieczeństwa i porządku publicznego albo zagrażającym uszkodzeniem lub utratą chronionego mienia;
8) bieżące współdziałanie z komendami wojewódzkimi (Stołeczną) Policji w zakresie realizacji konwojów osób skazanych i tymczasowo aresztowanych, których udział w czynnościach procesowych związany jest z przemieszczeniem ich z jednej do drugiej jednostki penitencjarnej;
9) współpraca z komórkami organizacyjnymi Centralnego Biura Śledczego Policji, służby kryminalnej Policji oraz innymi formacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w sądach i prokuraturach w zakresie zabezpieczenia czynności procesowych o zwiększonym zagrożeniu bezpieczeństwa;
10) koordynowanie oraz nadzór nad wykonywaniem zadań:
a) związanych z pobytem w pokoju przejściowym osób zatrzymanych lub doprowadzonych,
b) w zakresie organizacji pełnienia służby w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym,
c) w zakresie organizacji i pełnienia służby w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;
11) analizowanie przyczyn i okoliczności wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych podczas realizacji konwojów i doprowadzeń osób w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, w pokojach przejściowych, tymczasowych pomieszczeniach przejściowych oraz Policyjnej Izbie Dziecka;
12) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz pełnienia służby w Policyjnej Izbie Dziecka;
13) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz pełnienia służby w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;
14) ochrona obiektów oraz nadzór nad obsługą recepcji i biura przepustek Komendy;
15) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań w zakresie metod i form wykonywania konwojów i doprowadzeń.

 

 

Wydział Prewencji

Do zadań Wydziału Prewencji należy w szczególności:
1) koordynowanie i nadzorowanie działań w zakresie organizacji i pełnienia służby przez policjantów z komórek właściwych w sprawach wywiadowczych, patrolowych, interwencyjnych lub patrolowo-interwencyjnych jednostek Policji;
2) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań przez dzielnicowych i kierowników dzielnicowych jednostek Policji;
3) koordynowanie i nadzorowanie działań Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie;
4) koordynowanie i nadzorowanie bezpieczeństwa ludzi oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w komunikacji publicznej, na zorganizowanych terenach narciarskich oraz na wodach i terenach przywodnych;
5) utrzymywanie współpracy ze strażami gminnymi i miejskimi działającymi na obszarze województwa małopolskiego;
6) wykonywanie czynności zleconych przez Wojewodę Małopolskiego w ramach sprawowanego przez niego nadzoru nad strażami gminnymi i miejskimi;
7) nadzorowanie w ramach patroli oficerskich pełnienia służby na rzecz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego przez policjantów jednostek Policji oraz opracowywanie wystąpień do komendantów jednostek Policji, mających na celu właściwą realizację zadań w przedmiotowym zakresie;
8) monitorowanie i doskonalenie struktur organizacyjnych komórek organizacyjnych służby prewencyjnej poprzez bieżące analizowanie i opiniowanie propozycji zmian organizacyjno - etatowych w poszczególnych jednostkach Policji;
9) koordynowanie i nadzorowanie działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie w tym zakresie z organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi działającymi na obszarze województwa małopolskiego;
10) koordynowanie i nadzorowanie działań w zakresie psów służbowych;
11) nadzorowanie działalności prewencyjnej jednostek Policji właściwych w sprawach realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa w cywilnej komunikacji lotniczej;
12) nadzorowanie przestrzegania zasad przyznawania, użytkowania i przechowywania broni palnej służbowej oraz sposobu użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez policjantów Komendy i jednostek Policji;
13) nadzorowanie działań Policji w zakresie zatrzymania osób oraz doprowadzenia osób w celu wytrzeźwienia w aspektach zasadności, legalności i prawidłowości wykonania tych czynności;
14) koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz realizacji procedury „Niebieskie Karty”;
15) koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przez komórki organizacyjne właściwe w sprawach nieletnich i patologii w jednostkach Policji;
16) analizowanie zjawisk kryminogennych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczą dzieci i młodzieży oraz opracowywanie i wdrażanie programów przeciwdziałania tym zjawiskom;
17) inspirowanie, opracowywanie, wdrażanie i koordynowanie przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej;
18) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad funkcjonowaniem na obszarze działania Komendy systemów informatycznych wykorzystywanych przez komórki organizacyjne służby prewencyjnej jednostek Policji;
19) współpraca z wojewódzkimi organami władzy rządowej oraz  samorządowej, a także innymi podmiotami w zakresie zadań realizowanych przez wydział;
20) uzgadnianie programów ochrony lotnisk.

 

 

Wydział Ruchu Drogowego

Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy w szczególności:
1) analizowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa małopolskiego i ocena efektywności działań podejmowanych w tym zakresie przez jednostki Policji;
2) opracowywanie i monitorowanie wdrażania kompleksowych programów poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
3) planowanie i koordynowanie działań kontrolno-represyjnych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg;
4) prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym zakresie współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie propagowania bezpiecznych zachowań na drodze oraz inicjowanie działań upowszechniających znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;
5) organizowanie i koordynowanie eskort oraz udział w zabezpieczeniach przejazdów osób objętych szczególną ochroną;
6) prowadzenie w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego;
7) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad funkcjonowaniem na obszarze działania Komendy systemów informatycznych wykorzystywanych przez komórki organizacyjne właściwe w sprawach ruchu drogowego;
8) sprawowanie nadzoru nad jednostkami Policji w zakresie organizacji i pełnienia służby na drogach, w tym również realizowanie spraw związanych z nadzorem Komendanta nad Komisariatem Autostradowym Policji w Krakowie;
9) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy i jednostkami Policji w rozpatrywaniu wniosków w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w wyjaśnianiu skarg na zasadność i sposób prowadzenia przez policjantów interwencji w ruchu drogowym;
10) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny oraz opracowywanie koncepcji, planów i koordynowanie działań związanych z zabezpieczaniem tego rodzaju imprez;
11) opiniowanie projektów organizacji ruchu w zakresie inżynierii ruchu na drogach wojewódzkich i krajowych;
12) rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych wydanych w I instancji przez komendantów powiatowych (miejskich) Policji działających na obszarze województwa małopolskiego na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o transporcie drogowym, ustawy o drogach publicznych, ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych;
13) rozpatrywanie zażaleń na niewniesienie przez komendantów powiatowych (miejskich) Policji działających na obszarze województwa małopolskiego wniosków o ukaranie do sądów;
14) realizowanie zadań wykonawczych na drogach przez Sekcję Kontroli Ruchu Drogowego.

 

 

Sztab Policji

Do zadań Sztabu Policji należy w szczególności:
1) zapewnienie ciągłości funkcjonowania stanowiska kierowania Komendy;
2) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służb dyżurnych w jednostkach Policji;
3) sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem zawodowym oraz szkoleniem służb dyżurnych w jednostkach Policji;
4) zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o zdarzeniach na terenie województwa małopolskiego oraz właściwej reakcji jednostek Policji;
5) inicjowanie przedsięwzięć modernizacyjnych dotyczących stanowisk kierowania jednostek Policji;
6) sprawowanie nadzoru na funkcjonowaniem Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji, zwanego dalej „SWD”, w zakresie jakości, terminowości i aktualności informacji wprowadzanych do SWD oraz prowadzenie szkoleń związanych z obsługą aplikacji SWD;
7) inicjowanie, organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć podejmowanych w związku z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas imprez masowych, zgromadzeń publicznych oraz pobytu osób podlegających szczególnej ochronie;
8) formułowanie zadań dla Oddziału Prewencji Policji w Krakowie i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie;
9) udział w planowaniu dyslokacji służby zewnętrznej Oddziału Prewencji Policji w Krakowie;
10) planowanie, kierowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie wykonywanych działań w przypadku prowadzenia operacji policyjnych wykraczających zasięgiem poza obszar działania poszczególnych jednostek Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendy;
11) organizowanie i koordynowanie działań oraz nadzorowanie szkoleń dla nieetatowych pododdziałów prewencji Policji, nieetatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego oraz nieetatowego zespołu negocjatorów policyjnych;
12) opracowywanie procedur i planów działania Komendy oraz koordynowanie opracowywania procedur i planów działania jednostek Policji, do działań w sytuacjach kryzysowych, w tym wynikających z zagrożenia terrorystycznego oraz współpraca ze służbami dyżurnymi w ramach systemu reagowania kryzysowego;
13) inicjowanie, planowanie i nadzorowanie w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji przygotowań obronnych na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w tym wykonywanie zadań obronnych pozostających w zakresie właściwości wydziału;
14) planowanie i organizacja działań własnych oraz koordynacja czynności w warunkach wystąpienia sytuacji/zdarzenia kryzysowego, a także realizacji innych zdarzeń z zakresu zarządzania kryzysowego i alarmowania;
15) zapewnienie funkcjonowania Sekcji Lotnictwa Policji;
16) wspieranie realizacji zadań komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek Policji poprzez wykorzystanie śmigłowców Sekcji Lotnictwa Policji.

 

 

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji

Do zakresu działania Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji należy w szczególności:
1) fizyczne zwalczanie terroryzmu poprzez prowadzenie działań rozpoznawczych oraz bojowych przy użyciu taktyki antyterrorystycznej, zmierzających do likwidowania zamachów terrorystycznych, a także przeciwdziałanie zdarzeniom o takim charakterze;
2) prowadzenie działań minersko-pirotechnicznych;
3) wykonywanie innych działań niż określone w punkcie 1 i 2, wymagających użycia specjalistycznych sił i środków będących na wyposażeniu pododdziału lub konieczności stosowania specjalnej taktyki działania;
4) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów pododdziału.

 

 

Oddział Prewencji Policji w Krakowie

Policjanci Oddziału Prewencji Policji w Krakowie uczestniczą we wszelkiego rodzaju zabezpieczeniach wymagających użycia większych sił policyjnych związanych z masowymi imprezami sportowymi, w szczególności meczami piłki nożnej, koncertami, zgromadzeniami czy akcjami protestacyjnymi różnych grup społecznych. Każde zgromadzenie masowe lub impreza masowa może doprowadzić do wystąpienia sytuacji zbiorowego naruszenia porządku publicznego w postaci zamieszek. Do przywrócenia naruszonego porządku w takiej sytuacji w pierwszej kolejności kierowane są siły OPP w Krakowie.

 

 

Komisariat Wodny Policji w Krakowie

Do zadań policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych należy w szczególności:
1) zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń;
2) zapobieganie zachowaniom mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszającym porządek publiczny na wodach i terenach przywodnych;
3) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie i zatrzymywanie sprawców, w tym w szczególności naruszających przepisy w zakresie:
a) ochrony przyrody, środowiska naturalnego i ekologii,
b) bezpieczeństwa w żegludze,
c) bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne;
4) zapobieganie wypadkom utonięć i ratowanie ludzi;
5) poszukiwanie osób zaginionych, przedmiotów pochodzących z przestępstw lub użytych do ich popełnienia oraz których posiadanie jest zabronione;
6) zabezpieczanie porządku w miejscach skażenia substancjami trującymi i innymi, powodującymi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także w miejscach usuwania jego skutków;
7) zabezpieczanie porządku publicznego w miejscach katastrof i klęsk żywiołowych;
8) szczególna ochrona zbiorników wody pitnej i rzek wpływających do tych zbiorników;
9) kontrolowanie organizatorów imprez na wodach i terenach przywodnych w zakresie spełnienia warunków bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas ich trwania;
10) współdziałanie z podmiotami, realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku, ratownictwa na wodach oraz ekologii;
11) w miarę posiadanych uprawnień wykonywanie prac podwodnych w zakresie czynności procesowych.

 

 

Komisariat Autostradowy Policji w Krakowie

Komisariat Autostradowy Policji w Krakowie realizuje na podległym terenie zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym. Teren obsługiwany przez KAP w Krakowie obejmuje sieć dróg o łącznej długości ponad 116 km, które poza zadaniem odciążenia miasta Krakowa z ruchu tranzytowego stanowią ważne węzły komunikacyjne umożliwiające sprawną komunikację na terenie Małopolski.

 

 

 

Wydziały podległe I Zastępcy Komedanta Wojewódzkiego Policji ds. Służby Kryminalnej:

 

 

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

Do zadań Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego należy w szczególności:
1) prowadzenie postępowań przygotowawczych oraz sprawdzających w sprawach określonych w „Katalogu przestępstw, które objęte są postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez komórki służby kryminalnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie”, a także innych, w szczególności: wielowątkowych, skomplikowanych pod względem wykrywczym lub dowodowym, obejmujących obszar kilku powiatów lub województw oraz postępowań przygotowawczych, w których konieczna jest współpraca z organami ścigania innych państw;
2) realizowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad pracą dochodzeniowo-śledczą jednostek Policji w zakresie określonym innymi przepisami;
3) obsługa zdarzeń wymagających użycia wykwalifikowanych sił i specjalistycznych środków;
4) realizacja zadań z zakresu obowiązków zespołu do spraw Koordynacji Przeciwdziałania Aktom Terroru z użyciem materiałów wybuchowych oraz innych zdarzeń o charakterze terrorystycznym i ekstremistycznym;
5) dokonywanie ocen i analiz pracy komórek dochodzeniowo-śledczych w jednostkach Policji;
6) rozstrzyganie sporów o właściwość miejscową oraz rozpatrywanie wniosków o wyłączenie jednostek Policji;
7) zbieranie i opracowywanie danych odnośnie wskazanych przez kierownictwo służbowe zagadnień, a także nadzór nad realizacją zadań wynikających z priorytetów Komendanta Głównego Policji oraz planu działania Komendanta w zakresie właściwości wydziału;
8) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad prowadzeniem Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych na terenie Komendy i jednostek Policji;
9) realizowanie zadań związanych z Systemem Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji, pozostających w zakresie właściwości wydziału;
10) prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych wydziału oraz magazynu środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów i prekursorów kategorii 1 za wyjątkiem określonym w § 24 pkt 2 niniejszego regulaminu.

 

 

Wydział Kryminalny

Do zadań Wydziału Kryminalnego należy w szczególności:
1) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w sprawach o przestępstwa o dużym ciężarze gatunkowym, w tym: zabójstwa, rozboje z użyciem broni palnej, seryjne zgwałcenia, handel ludźmi, kradzieże samochodów, kradzieże z włamaniem, oszustwa, w tym dokonywane w zorganizowanych grupach przestępczych i o zasięgu obejmującym obszar kilku powiatów lub województw;
2) koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w komórkach organizacyjnych służby kryminalnej jednostek Policji w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej oraz wykrywania i ścigania sprawców przestępstw;
3) prowadzenie poszukiwań osób oraz koordynowanie realizowanych poszukiwań osób, a także identyfikacji nn osób i nn zwłok przez jednostki Policji;
4) prowadzenie i koordynowanie przedsięwzięć w sprawach dotyczących udzielenia ochrony i pomocy pokrzywdzonemu i świadkowi oraz innym osobom zagrożonym zamachami na życie lub zdrowie, wykonywanych przez jednostki Policji;
5) prowadzenie nadzoru instancyjnego nad pracą operacyjną w komórkach organizacyjnych służby kryminalnej w jednostkach Policji;
6) ujawnianie i analizowanie nowych form przestępczości, opracowywanie, upowszechnianie i wdrażanie systemu przeciwdziałania najgroźniejszym przestępstwom, wywołującym szeroki oddźwięk w społeczeństwie;
7) prowadzenie i koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych wobec osób określonych w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób;
8) analizowanie umorzonych postępowań przygotowawczych dotyczących zbrodni, a w szczególności zabójstw, jakie zaistniały na terenie województwa małopolskiego pod kątem ich wykrycia (tzw. Archiwum X);
9) zapewnianie obiegu informacji o przestępstwach i ich sprawcach;
10) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy, komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji właściwymi do spraw kryminalnych, z Centralnym Biurem Śledczym Policji, innymi jednostkami Policji w kraju oraz zagranicznymi formacjami policyjnymi;
11) współpraca w zakresie rozpoznawania i wykrywania przestępstw z innymi organami ochrony prawnej, organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi;
12) opiniowanie przekształceń organizacyjnych służby kryminalnej zwiększających efektywność jej działania.

 

 

Wydział Techniki Operacyjnej

Do zadań Wydziału Techniki Operacyjnej należy w szczególności:
1) opiniowanie, rejestrowanie oraz realizowanie wniosków i zarządzeń na stosowanie:
a) kontroli operacyjnej,
b) obserwacji,
c) technicznych środków wsparcia zadań operacyjnych,
d) monitoringu położenia terminali komórkowych;
2) prowadzenie działań maskujących na potrzeby wydziału;
3) bieżąca współpraca z podmiotami wykonującymi działalność telekomunikacyjną oraz firmami świadczącymi usługi internetowe w niezbędnym zakresie;
4) współpraca z uprawnionymi służbami oraz instytucjami na podstawie umów i porozumień.

 

 

Wydział do walki z Korupcją

Do zadań Wydziału do Walki z Korupcją należy w szczególności:
1) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości korupcyjnej oraz wypracowywanie i wdrażanie skutecznych metod w prowadzonych formach pracy operacyjnej;
2) prowadzenie wszelkiego rodzaju form pracy operacyjnej w zakresie przestępczości korupcyjnej;
3) opracowywanie i wdrażanie taktyki działania w zakresie skutecznego odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw korupcyjnych;
4) inspirowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w jednostkach Policji mających na celu sprawne wykrywanie sprawców przestępstw o charakterze korupcyjnym;
5) udzielanie wsparcia jednostkom Policji w sprawach dotyczących przestępczości korupcyjnej, trudnych do wykrycia z powodu znacznego stopnia skomplikowania działań wykrywczych lub dowodowych;
6) prowadzenie postępowań przygotowawczych, w tym postępowań powierzonych z zakresu przestępczości korupcyjnej;
7) analizowanie stanu zagrożenia przestępczością korupcyjną na terenie województwa małopolskiego, jej specyfiki, określanie obszarów występowania oraz opracowywanie na tej podstawie kierunków działań wykrywczych.

 

 

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

Do zadań Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą należy w szczególności:
1) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej oraz ściganie sprawców tych przestępstw;
2) prowadzenie spraw operacyjnych oraz postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa gospodarcze, głównie o zorganizowanym i skomplikowanym charakterze oraz najwyższym ciężarze gatunkowym;
3) współpraca z organami prokuratury, sądami, organami Krajowej Administracji Skarbowej, Strażą Graniczną i innymi instytucjami kontrolnymi, w zakresie ujawniania i zwalczania przestępstw o charakterze gospodarczym;
4) udzielanie pomocy jednostkom Policji w prowadzonych działaniach ukierunkowanych na zwalczanie przestępstw o charakterze gospodarczym;
5) sporządzanie prognoz zagrożenia przestępczością gospodarczą oraz udział w określaniu głównych kierunków pracy komórek organizacyjnych właściwych w sprawach zwalczania przestępczości gospodarczej w jednostkach Policji;
6) dokonywanie okresowych analiz i ocen poziomu pracy operacyjnej realizowanej przez komórki organizacyjne właściwe w sprawach zwalczania przestępczości gospodarczej w jednostkach Policji;
7) koordynowanie pracy operacyjnej i procesowej podejmowanej przez jednostki Policji w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości gospodarczej oraz sprawowanie nadzoru nad tą pracą;
8) obejmowanie nadzorem szczególnym spraw o znacznym ciężarze gatunkowym prowadzonych przez komórki organizacyjne do walki z przestępczością gospodarczą jednostek Policji oraz przejmowanie do prowadzenia spraw o dużej złożoności, przekraczających techniczno-kadrowe możliwości tych jednostek do ich prowadzenia;
9) nadzorowanie zadań realizowanych przez komórki organizacyjne służby kryminalnej jednostek Policji w zakresie ustalania, identyfikacji i tymczasowego zajęcia mienia oraz wnioskowania o zabezpieczenie składników majątkowych;
10) udzielanie pomocy komórkom organizacyjnym służby kryminalnej jednostek Policji w zakresie realizacji zadań związanych z zabezpieczaniem składników majątkowych u sprawców przestępstw gospodarczych;
11) monitorowanie wyników oraz identyfikowanie problemów w zakresie dokonywanego zabezpieczenia majątkowego w sprawach prowadzonych przez jednostki Policji oraz wypracowanie propozycji ich rozwiązań.

 

 

Wydział Wywiadu Kryminalnego

Do zadań Wydziału Wywiadu Kryminalnego należy w szczególności:
1) sporządzanie analiz operacyjnych wspomagających proces wykrywczy;
2) wykonywanie analiz strategicznych wspomagających procesy decyzyjne;
3) wprowadzanie informacji, realizacja zapytań oraz analizowanie danych zgromadzonych w Systemie Informacji Operacyjnych;
4) dokonywanie rejestracji i sprawdzeń miejsc będących w zainteresowaniu Policji i innych podmiotów;
5) pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych na zlecenie komórek organizacyjnych Komendy, jednostek Policji oraz Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji;
6) pozyskiwanie, na wniosek jednostek Policji i komórek organizacyjnych Komendy osobowych źródeł informacji, obsługa własnych kwalifikowanych osobowych źródeł informacji oraz prowadzenie rozpoznań kierunkowych;
7) sprawowanie nadzoru nad terminowością, kompletnością i aktualnością rejestracji wykonywanych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji;
8) wykonywanie analiz i typowania osób, przestępstw, rzeczy, podmiotów i innych danych w dostępnych zbiorach informacyjnych na zlecenie jednostek Policji i komórek organizacyjnych Komendy;
9) generowanie i opracowywanie danych z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji na potrzeby sporządzania Biuletynu Informacyjnego dla garnizonu małopolskiego i przekazywania danych statystycznych uprawnionym podmiotom oraz na zlecenie kierownictwa Komendy;
10) wymiana i koordynacja, we współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, informacji kryminalnych przesyłanych kanałami Interpolu, Europolu, Sirene oraz z pośrednictwem oficerów łącznikowych na rzecz jednostek Policji i komórek organizacyjnych Komendy;
11) wymiana informacji w ramach współpracy przygranicznej pomiędzy Policją Polską i Słowacką w ramach funkcjonowania Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej w Trstenie.

 

 

Laboratorium Kryminalistyczne

Do zadań Laboratorium Kryminalistycznego należy w szczególności:
1. wykonywanie ekspertyz, opracowywanie opinii kryminalistycznych i realizowanie zleconych czynności techniczno-kryminalistycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji oraz na rzecz podmiotów pozapolicyjnych;
2. koordynowanie działań oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą Techników Kryminalistyki komend powiatowych (miejskich) Policji na obszarze województwa;
3. współpraca z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w zakresie wyposażenia w sprzęt i materiały techniki kryminalistycznej w ramach wykonywania ekspertyz oraz wdrażania nowych metod badawczych, a także w zakresie szkoleń i podnoszenia kompetencji zawodowych;
4. współpraca z placówkami naukowo-badawczymi oraz instytucjami i laboratoriami w zakresie problematyki kryminalistycznej;
5. organizowanie i realizowanie przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego.
6. prowadzenie Wojewódzkiej Registratury Daktyloskopijnej (WRD), zbiorów niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych („śladów NN”), Małopolskiego Rejestru Traseologicznego (MRT) i obsługa Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS),
7. uczestniczenie w oględzinach i innych czynnościach procesowych dotyczących najpoważniejszych przestępstw popełnionych na terenie województwa w ramach doraźnie powoływanych zespołów na polecenie Kierownictwa KWP;
8. poddawanie się ocenie jakości pracy realizowanej przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (CLKP);
9. informowanie CLKP o liczbie wykonanych zleceń i czasie przeznaczonym na wydanie opinii oraz liczbie zbadanych obiektów;
10. uzyskanie pozytywnej opinii CLKP na rozbudowę, utworzenie bądź likwidację pracowni w Laboratorium Kryminalistycznym;
11. uzyskanie pozytywnej opinii CLKP na zakup sprzętu badawczego, w celu rozbudowy bądź utworzenia nowej pracowni w Laboratorium Kryminalistycznym;
12. uzyskanie pozytywnej opinii CLKP na rozpoczęcie procesu kształcenia kandydata na biegłego/certyfikowanego specjalisty, jak również uzyskiwania kolejnych uprawnień przez biegłego/certyfikowanego specjalistę;
13. współpraca z CLKP przy opracowywaniu nowych i doskonaleniu obowiązujących metod badawczych oraz w zakresie szkolenia i podnoszenia kompetencji zawodowych;
14. współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy i jednostkami organizacyjnymi Policji funkcjonującymi na obszarze województwa w zakresie wykorzystania kryminalistyki w tworzeniu wersji osobowych i śledczych.
15. udzielanie konsultacji ogniwom techniki kryminalistycznej w zakresie wyposażenia oraz informowanie ich o obowiązujących  standardach pracy na  miejscach zdarzenia.
16. wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania Laboratorium według wymogów normy ISO 17025”.

(na podstawie "Szczegółowego Zakresu Zadań Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie”)

 

 

Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową

Do zadań Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową należy w szczególności:
1) inicjowanie, nadzorowanie oraz koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych realizowanych przez komórki organizacyjne właściwe do zwalczania przestępczości narkotykowej w jednostkach Policji;
2) ocena poziomu pracy operacyjnej komórek organizacyjnych właściwych do zwalczania przestępczości narkotykowej w jednostkach Policji, wraz z wnioskami zmierzającymi do jej usprawnienia;
3) udzielanie pomocy jednostkom Policji przy wykonywaniu czynności wykrywczych na miejscu poważnych zdarzeń dotyczących przestępczości narkotykowej, a także przez uczestniczenie w planowaniu, organizowaniu i realizowaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych w tego typu zdarzeniach;
4) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w sprawach własnych zmierzających do ustalenia sprawców przestępstw narkotykowych kategorii:
a) przemytu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
b) produkcji narkotyków syntetycznych oraz prekursorów,
c) produkcji oraz uprawy konopi innych niż włókniste,
d) handlu znacznymi ilościami środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
e) posiadania znacznych ilości środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
5) bieżące monitorowanie i analizowanie stanu zagrożenia przestępczością narkotykową na obszarze województwa małopolskiego oraz wytyczanie głównych kierunków działań dla jednostek Policji;
6) współpraca z zagranicznymi formacjami Policji oraz ich międzynarodowymi organizacjami za pośrednictwem właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych Komendy oraz Komendy Głównej Policji, współpraca z organami i instytucjami uprawnionymi do zapobiegania i zwalczania przestępczości narkotykowej o zasięgu międzynarodowym, a także koordynowanie działań jednostek Policji w tym zakresie;
7) organizowanie i prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy pionu do walki z przestępczością narkotykową w zakresie wprowadzanych nowych uregulowań prawnych, występowania nowych zjawisk przestępczych oraz metod ich ujawniania i zwalczania.

 

 

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

Do zadań Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców należy w szczególności:
1) nadzorowanie i koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w komórkach organizacyjnych służby kryminalnej jednostek Policji w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości pseudokibiców oraz wykrywania i ścigania sprawców przestępstw;
2) rozpoznawanie i rozpracowywanie środowiska pseudokibiców oraz ujawnianie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń popełnianych przez pseudokibiców;
3) operacyjne rozpoznanie środowisk pseudokibiców celem oceny ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa w związku z masowymi imprezami sportowymi na potrzeby planowania prewencyjnego zabezpieczenia imprez masowych;
4) monitorowanie osób, wobec których orzeczono środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezę masową;
5) opracowywanie analiz zagrożenia bezpieczeństwa na potrzeby planowania prewencyjnego zabezpieczenia imprez masowych.

 

 

 

Wydziały podległe Zastępcy Komedanta Wojewódzkiego Policji ds. Służby Wspomagającej:

 

 

Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej

Do zadań Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej należy w szczególności:
1) realizowanie w zakresie planowania, zakupu, dystrybucji oraz prowadzenie gospodarki magazynowej składników majątkowych na rzecz Komendy, jednostek Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na obszarze działania Komendy w następujących sprawach:
a) uzbrojenia,
b) umundurowania i wyposażenia specjalnego,
c) sprzętu techniki kryminalistycznej i ruchu drogowego,
d) sprzętu kwaterunkowo-biurowego,
e) sprzętu gospodarczego, przeciwpożarowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
f) sprzętu i wyposażenia działu żywnościowego,
g) druków i formularzy służbowych,
h) sprzętu kulturalno-oświatowego i sportowo-szkoleniowego;
2) dystrybucja oraz prowadzenie gospodarki magazynowej sprzętu i materiałów:
a) łączności i informatyki,
b) remontowo-budowlanych;
3) sprowadzanie i magazynowanie składników majątkowych otrzymanych z dostaw centralnych Komendy Głównej Policji oraz ich dystrybucja do komórek organizacyjnych Komendy, jednostek Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na obszarze działania Komendy – zgodnie z należnościami i niezbędnymi potrzebami;
4) prowadzenie ewidencji głównej ilościowo-wartościowej składników majątkowych pozostających w użytkowaniu komórek organizacyjnych Komendy, jednostek Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na obszarze działania Komendy;
5) przeprowadzanie okresowych oględzin i określanie dalszej przydatności składników majątku ruchomego będącego na stanie magazynów Wydziału Gospodarki Materiałowo- Technicznej Komendy, jak również pozostających w użytkowaniu jednostek Policji;
6) realizowanie zadań związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego zakwalifikowanego do kategorii majątku zużytego lub zbędnego;
7) prowadzenie dla Komendy oraz jednostek Policji dokumentacji w postaci kart mundurowych i wyposażenia specjalnego policjantów oraz kart odzieży roboczej i ochronnej pracowników, a także zaopatrywanie wszystkich policjantów i pracowników w środki higieny osobistej, ochrony indywidualnej i zaopatrzenia medycznego;
8) realizowanie zadań z zakresu gospodarki żywnościowej;
9) prowadzenie gospodarki warsztatowej w zakresie przeglądów, konserwacji i naprawy maszyn biurowych, sprzętu uzbrojenia oraz świadczenie usług poligraficznych;
10) prowadzenie gospodarki odpadami wytwarzanymi w Komendzie oraz nadzór w zakresie gospodarki odpadami wytwarzanymi w jednostkach Policji;
11) prowadzenie kontroli uzbrojenia alarmowego w Komendzie i jednostkach Policji;
12) udział w pracach komisji przetargowych powołanych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadań przewidzianych w pionie gospodarki materiałowo-technicznej;
13) sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie zadań gospodarki materiałowo- technicznej realizowanych przez komórki organizacyjne właściwe w sprawach finansowych i gospodarczych jednostek Policji;
14) prowadzenie ewidencji pomocniczej psów służbowych;
15) udział w pracach związanych z przeprowadzaniem inwentaryzacji składników majątkowych znajdujących się w magazynach wydziału, oceny stanu przydatności majątku ruchomego oraz likwidacji zużytego majątku ruchomego;
16) realizowanie zadań w zakresie zakupu, przeglądu, naprawy i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego;
17) wytwarzanie i zaopatrywanie komórek organizacyjnych Komendy, jednostek Policji, komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na obszarze działania Komendy w pieczęcie służbowe;
18) monitorowanie i realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w komórkach organizacyjnych Komendy oraz w jednostkach Policji nadzorowanych przez Komendanta.

 

 

Wydział Inwestycji i Remontów

Do zadań Wydziału Inwestycji i Remontów należy w szczególności:
1) wykonywanie prawa trwałego zarządu na nieruchomościach Skarbu Państwa będących w użytkowaniu Komendy i jednostek Policji, a w tym:
a) gospodarowanie nieruchomościami,
b) regulacja stanów prawnych;
2) planowanie i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych dla Komendy i jednostek Policji;
3) przygotowywanie i realizacja zadań remontowo-konserwacyjnych w obiektach będących w trwałym zarządzie Komendy;
4) realizacja czynności prawnych mających na celu zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej dla komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek Policji;
5) udział w czynnościach związanych ze stosowaniem ustawy – Prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do zadań będących we właściwości wydziału;
6) współpraca z organami administracji samorządowej i rządowej w zakresie pozyskiwania, przystosowania i eksploatowania nieruchomości dla potrzeb komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek Policji;
7) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta w sprawach mieszkaniowych;
8) administrowanie zasobami mieszkaniowymi będącymi w dyspozycji Komendanta;
9) prowadzenie obsługi mieszkaniowej policjantów;
10) udział w pracach związanych z przeprowadzaniem inwentaryzacji składników majątkowych znajdujących się w magazynach wydziału, ocena stanu przydatności majątku ruchomego oraz likwidacja zużytego majątku ruchomego.

 

 

Wydział Łączności i Informatyki

Do zadań Wydziału Łączności i Informatyki należy w szczególności:
1) planowanie, organizowanie, wdrażanie, eksploatowanie, modernizacja, techniczne utrzymywanie i rozwój systemów i infrastruktury informatycznej, telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej na potrzeby Komendy i jednostek Policji;
2) nadzór i koordynowanie działań oraz udzielanie merytorycznego wsparcia komórkom organizacyjnym pionu łączności i informatyki w jednostkach Policji;
3) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i dostępu do systemów teleinformatycznych i radiokomunikacyjnych;
4) realizowanie zadań związanych z obsługą systemu łączności rządowej;
5) organizowanie łączności na potrzeby współdziałania z innymi służbami, jednostkami oraz instytucjami;
6) organizacja łączności oraz dostępu do systemów teleinformatycznych w sytuacjach kryzysowych oraz na czas prowadzonych akcji i operacji policyjnych;
7) planowanie i realizowanie wydatków budżetowych w zakresie potrzeb rzeczowych i finansowych w Komendzie i jednostkach Policji, zgodnie z właściwością wydziału;
8) prowadzenie ilościowo-wartościowej ewidencji rzeczowych składników majątku łączności i informatyki oraz wartości niematerialnych i prawnych dla Komendy i jednostek Policji;
9) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia procedur związanych z realizacją zamówień publicznych na usługi oraz dostawy systemów, sprzętu, wyposażenia oraz materiałów łączności i informatyki;
10) prowadzenie zagadnień związanych z umowami darowizn rzeczowych i umów użyczenia oraz rozliczaniem zakupów w ramach środków z Funduszu Wsparcia Policji i funduszy unijnych z zakresu łączności i informatyki dla Komendy i jednostek Policji;
11) udział w pracach związanych z prowadzeniem inwentaryzacji składników majątkowych, oceny ich stanu przydatności oraz ich likwidacji;
12) organizowanie i utrzymanie ekspedycji poczty specjalnej;
13) opracowywanie i przekazywanie jednostkom Policji informacji organizacyjnych i technicznych w zakresie teleinformatyki i radiokomunikacji;
14) organizowanie, eksploatacja i nadzór nad funkcjonowaniem wojewódzkich systemów teleinformatycznych i radiowych, dla których Policja pełni rolę operatora;
15) określanie kierunków rozwoju i zadań inwestycyjnych w zakresie wdrażania nowych technologii łączności i informatyki w Komendzie i jednostkach Policji;
16) nadzór techniczny nad systemem wideokonferencyjnym w Komendzie i jednostkach Policji’;
17) realizacja w obszarze odpowiedzialności telekomunikacyjnej Komendy zadań Operatora Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej OST 112;
18) realizowanie zadań dotyczących planowania i zaopatrywania w sprzęt łączności i informatyki komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na obszarze działania Komendy.

 

 

Wydział Transportu

Do zadań Wydziału Transportu należy w szczególności:
1) realizowanie zadań dotyczących planowania i zaopatrywania w sprzęt transportowy komórek organizacyjnych Komendy, jednostek Policji, komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na obszarze działania Komendy w zakresie niezastrzeżonym dla komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji;
2) przygotowanie sprzętu transportowego do użytkowania, w szczególności poprzez:
a) rejestrowanie sprzętu transportowego,
b) wystawianie dowodów technicznych sprzętu transportowego,
c) oznakowanie i wyposażanie pojazdów uprzywilejowanych w ruchu oraz oznaczanie ich numerami taktycznymi;
3) prowadzenie ewidencji głównej sprzętu transportowego oraz innych składników majątkowych związanych z prowadzeniem gospodarki transportowej, prowadzenie ewidencji środków trwałych i związanych z tym naliczeń amortyzacyjnych;
4) zapewnienie sprawności użytkowej sprzętu transportowego, w szczególności jego bieżącej obsługi, przeglądów, napraw i badań technicznych oraz zaopatrzenie w części zamienne i akcesoria;
5) zaopatrywanie w materiały pędne i smary pojazdów służbowych jednostek Policji oraz comiesięczne rozliczanie ich zużycia;
6) wydawanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych dla policjantów Komendy i jednostek Policji;
7) prowadzenie ewidencji wypadków i kolizji drogowych z udziałem służbowego sprzętu transportowego, realizowanie procesu napraw powypadkowych pojazdów oraz prowadzenie postępowań szkodowych związanych z uszkodzeniami służbowego sprzętu transportowego;
8) prowadzenie ewidencji użycia służbowego sprzętu transportowego Komendy i sprawozdawczości z tym związanej oraz prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem obsługi codziennej pojazdów służbowych;
9) realizowanie obsługi transportowej kierownictwa i komórek organizacyjnych Komendy, które nie posiadają własnego lub specjalistycznego sprzętu transportowego;
10) opracowywanie planów finansowych i rzeczowych dla Wydziału Transportu Komendy i jednostek Policji, monitorowanie stopnia realizacji umów i wydatków ponoszonych na transport przez jednostki Policji oraz nadzorowanie stopnia wykorzystania przyznanych limitów finansowych;
11) udział w czynnościach związanych z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych w odniesieniu do zadań realizowanych przez wydział, opracowywanie wymagań technicznych dla kupowanego sprzętu, materiałów i usług;
12) realizowanie zobowiązań wynikających z przepisów o ochronie środowiska oraz podatkowych związanych z użytkowaniem służbowego sprzętu transportowego w jednostkach Policji;
13) sprawowanie nadzoru nad gospodarką transportową w jednostkach Policji, dokonywania przeglądów stanu utrzymania sprzętu transportowego i zaplecza obsługowo-naprawczego;
14) zbywanie sprzętu transportowego, warsztatowego oraz materiałów zbędnych i zużytych w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji, dla których prowadzona jest gospodarka transportowa;
15) udział w pracach związanych z przeprowadzaniem inwentaryzacji składników majątkowych znajdujących się w magazynach wydziału, ocena stanu przydatności majątku ruchomego oraz likwidacji zużytego majątku ruchomego.

 

 

Wydział ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

Do zadań Wydziału do spraw Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych należy w szczególności:
1) opracowywanie zbiorczego planu postępowań o udzielenie zamówień w oparciu o plany składane przez komórki organizacyjne Komendy będące dysponentami środków finansowych, publikacja planu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) przygotowanie rocznego sprawozdania o udzielnych zamówieniach dla Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
3) organizowanie i koordynowanie działań zmierzających do udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę, od której zachodzi obowiązek stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych;
4) sporządzanie informacji, zestawień, sprawozdań w zakresie udzielanych zamówień publicznych, których wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę, od której zachodzi obowiązek stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych;
5) prowadzenie ewidencji zamówień publicznych, których wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę, od której zachodzi obowiązek stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych;
6) prowadzenie ewidencji umów, z wyłączeniem umów dotyczących nieruchomości oraz umów zlecenia lub o dzieło;
7) opracowywanie projektów wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentowanie Komendanta w postępowaniach odwoławczych;
8) prowadzenie działań umożliwiających Policji udział w programach finansowanych  z funduszy pomocowych krajowych i zagranicznych;
9) identyfikowanie możliwości finansowania zadań Komendy ze środków pozabudżetowych, pozyskiwanie tych środków oraz rozliczanie ich wykorzystania;
10) koordynowanie, monitorowanie i wspieranie działań jednostek Policji i komórek organizacyjnych Komendy w zakresie realizacji projektów oraz wykorzystania środków pozabudżetowych;
11) koordynowanie realizacji zadań ze środków przekazanych na Fundusz Wsparcia Policji w ramach zawieranych porozumień, rozliczanie z darczyńcami.

 

 

Zespół ds. Inwentaryzacji

Do zadań Zespołu do spraw Inwentaryzacji należy w szczególności:
1) opracowywanie planu inwentaryzacji, harmonogramu/terminarza inwentaryzacji aktywów i pasywów Komendy oraz jednostek Policji;
2) opracowywanie projektu instrukcji inwentaryzacyjnej oraz jej zmian;
3) koordynowanie działań oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozliczeniem inwentaryzacji w Komendzie oraz jednostkach Policji;
4) opracowywanie dokumentacji inwentaryzacyjnej;
5) sporządzanie sprawozdań z przebiegu inwentaryzacji;
6) nadzór nad likwidacją rzeczowych składników majątkowych.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 16.11.2015
Data modyfikacji : 08.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Miśkiełowicz Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Krakowie (na podstawie regulaminu KWP w Krakowie), Monika Górka WOINIA
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry