STATUS PRAWNY KWP W KRAKOWIE - Status prawny - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

STATUS PRAWNY KWP W KRAKOWIE

   

 

Zgodnie z ustawą o Policji z 6 kwietnia 1990 roku Komendant Wojewódzki Policji jest organem administracji rządowej na obszarze województwa działającym w imieniu wojewody w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także działający w imieniu własnym w sprawach:

1) wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
2) wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

Komendanta Wojewódzkiego Policji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony po zasięgnięciu opinii wojewody.

Komendant Wojewódzki Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania i wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komendy Wojewódzkiej Policji.

Szczegółowo te kwestie reguluje zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

 

Regulamin KWP w Krakowie

 

Statut KWP w Krakowie

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 13.11.2015
Data modyfikacji : 30.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Prawny KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak

Nawigacja

do góry