STATUS PRAWNY KWP W KRAKOWIE - Status prawny - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

STATUS PRAWNY KWP W KRAKOWIE

   

 

Zgodnie z ustawą o Policji z 6 kwietnia 1990 roku Komendant Wojewódzki Policji jest organem administracji rządowej na obszarze województwa działającym w imieniu wojewody w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także działający w imieniu własnym w sprawach:

1) wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
2) wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

Komendanta Wojewódzkiego Policji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony po zasięgnięciu opinii wojewody.

Komendant Wojewódzki Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania.

Komendant Wojewódzki Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komendy Wojewódzkiej Policji.

Szczegółowo te kwestie reguluje zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

 

Regulamin KWP w Krakowie

 

Statut KWP w Krakowie

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 13.11.2015
Data modyfikacji : 27.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Prawny KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak

Nawigacja

do góry