SŁUŻBA I PRACA W POLICJI - Służba i praca w Policji - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Służba i praca w Policji

SŁUŻBA I PRACA W POLICJI

!!!UWAGA!!!

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 15 czerwca 2021 roku wznowiona zostaje procedura osobistego składania dokumentów do służby w Policji (oferty przesłane pocztą nie będą ropatrywane).

Kandydaci pragnący złożyć swoje kompletne oferty, mogą to zrobić w poniedziałki i środy w godz. 8.30 do 14.30. w siedzibie Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 109.


KOMUNIKAT: 

w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie od 1 października 2020 roku zostanie uruchomiony kolejny nabór na 4-letnie studia oficerskie I stopnia na kierunku "Nauka o Policji". Oferta dotyczy wyłącznie osób, które zakonczyły postępowanie kwalifikacyjne do słuzby w Policji i zostały umieszczone na liście rankingowej. Szczegóły >>tutaj<<

Oświadczenie dot. zgody na podjęcie studiów "Nauka o Policji" >>tutaj<<

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowy harmonogram przyjęć do służby w Policji na rok 2021:

Uwaga!

Zmiana terminu przyjęcia z 13 lipca na 6 lipca

- 15 września

- 3 listopad

- 30 grudzień

 


I. SŁUŻBA W POLICJI

TATUAŻ...
Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji umundurowanemu policjantowi w szczególności zabrania się eksponowania widocznego tatuażu. W przypadku, kiedy policjant posiada widoczny tatuaż, przełożony może nie dopuścić go do pełnienia służby lub może odsunąć od jej pełnienia. Odmowa wykonania polecenia przełożonego o odsunięciu lub niedopuszczeniu do pełnienia służby pociąga za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną, wyjątkami są tu przypadki podyktowane charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1) pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B),
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu w momencie składania oferty),
4) książeczka wojskowa, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,
5) kopie wszystkich posiadanych świadectw pracy/służby (oryginały do wglądu w momencie składania oferty).

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji  w Krakowie, komendach miejskich i powiatowych Policji lub w każdej innej jednostce Policji na terenie kraju.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

PREFERNECJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA

- wykształcenie wyższe magisterskie, kierunkowe: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne.

 

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI

1) tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
2) uprawnienia  instruktora  sportów  walki,  strzelectwa  sportowego,  ratownictwa  wodnego,  nurkowania  oraz  sportów  motorowodnych,
3) uprawnienia  ratownika  wodnego,  uprawnienia  w dziedzinie  nurkowania  wydane  przez  licencjonowaną  organizację  nurkową  działającą  na  terenie  Polski  oraz  uprawnienia  do prowadzenia  łodzi  motorowej,
4) prawo jazy kat. „A” lub „C”.

 

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

kwestionariusz osobowy (część A i B)  -  POBIERZ

 

OGŁOSZENIA

- SŁUŻBA W POLICJI

- KANDYDACI DO 3-LAT OD ZWOLNIENIA ZE SŁUŻBY

- STANOWISKO MECHANIKA SEKCJI LOTNICTWA POLICJI SZTABU POLICJI KWP W KRAKOWIE

 

KONTAKT

Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 (budynek nr 9)

tel: 47 83 54 068, 47 83 54 078
fax:47 83 54 079

e-mail: dobor@malopolska.policja.gov.pl

 

UWAGA !

Od 1 stycznia 2020 roku dokumenty można składać we wszystkich jednostkach garnizonu małopolskiego (za wyjątkiem Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i Komendy Powiatowej Policji w Krakowie). 

Informacje dot. przyjmowania dokumentów dostępne są na stronach internetowych komend miejskich i powiatowych.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ:

- na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie:
Praca w Policji
- na stronie internetowej Komendy Głównej Policj:
http://praca.policja.pl/

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. 2012 poz. 432 z późn. zm.).

 

SŁUŻBA W POLICJI - LISTA RANKINGOWA

- 6 lipca 2021 

- 15 września


II. PRACA W POLICJI

1) KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJ

 

KONTAKT

Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 (budynek nr 9)

tel: 47 83 54 068, 47 83 54 078

e-mail: dobor@malopolska.policja.gov.pl

strona: http://malopolska.policja.gov.pl/

 

Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie - ZOBACZ

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

wzory oświadczeń dot. naboru do korpusu służby cywilnej w KWP w Krakowie

 

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach w korpusie służby cywilnej w KWP w Krakowie:

 

 

Informacje o wynikach naborów:

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: specjalista ds. nadzoru nad zadaniami inwestycyjno-remontowymi oraz eksploatacji sieci i instalacji elektrycznych w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie- nr ogłoszenia 82 933

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: specjalista ds. związanych z koordynacją eksploatacji sieci i instalacji sanitarnych, cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych KWP w Krakowie- nr ogłoszenia 82942

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: starszy referent ds.  rozliczeń z ZUS w Sekcji Wydatków Osobowych Wydziału Finansów  KWP w Krakowie- nr ogłoszenia 78 197

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: starszy inspektor ds. obsługi kancelaryjno-biurowej w Wydziale Dochedzeniowo-Śledczym KWP w Krakowie- nr ogłoszenia 76075

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: specjalista ds. pozwoleń na broń w Sekcji ds. Pozwoleń na Broń Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie- nr ogłoszenia 75085

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: referent ds. socjalnych w Wydziale Finansów KWP w Krakowie- nr ogłoszenia 75425

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: specjalista ds. przygotowania zadań inwestycyjno-remontowych oraz nadzoru inwestorskiego w Wydziale Inwestycji i Remontowych KWP w Krakowie- nr ogłoszenia 74910

 


2) OFERTY PRACY NA STANOWISKA NIEBĘDĄCE W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ:

 

Ogłoszenia na stanowiska niebędące w korpusie służby cywilnej w KWP w Krakowie:

- brak ogłoszeń

 

Dokumenty do pobrania:

- Oświadczenie kandydata dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna RODO

 

Kontakt
Wydział Kadr
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109

pok. 210A lub 219A (budynek główny)
tel: 47 83 54 062,

      47 83 54 067,
      47 83 54 072,
      47 83 54 087,
      47 83 58 034.

e-mail: sekretariat.kadry@malopolska.policja.gov.pl
strona: malopolska.policja.gov.pl/krk


 

Metryczka

Data publikacji : 07.12.2015
Data modyfikacji : 21.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Krzywoń Wydział Doboru i Szkolenia KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Krzywoń Wydział Doboru i Szkolenia KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Krzywoń
do góry