Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków - Skargi i wnioski - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

Prawo do składania skarg i wniosków przysługuje wszystkim obywatelom zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (art. 63)

Przyjmowanie skarg i wniosków w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Osoby odpowiedzialne

W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie uprawnionymi do rozpatrywania skarg i wniosków są Naczelnik Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie lub jego Zastępca w zakresie skarg dotyczących wszystkich policjantów garnizonu małopolskiego, Komendanci Miejscy i Powiatowi Policji odnośnie skarg dotyczących podległych im jednostek oraz zatrudnionych funkcjonariuszy.

 

Miejsce składania dokumentów

Skargi przyjmowane są w formie pisemnej (list lub protokolarnie) oraz pocztą elektroniczną. Do udzielenia odpowiedzi konieczne jest podanie adresu pocztowego dla doręczeń.
Skarga wniesiona pisemnie powinna zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, nr domu i mieszkania) oraz dokładny opis zdarzeń. W przypadku skargi wnoszonej ustnie w jednostce Policji przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis sprawy.

Zgodnie z par. 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi doręczane osobiście należy składać w Zespole Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli  Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109, codziennie w godz. 9.00 - 15.00.

Skargi przesyłane drogą pocztową należy adresować:

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

lub Komendy Miejskie i Powiatowe Policji pod właściwe adresy ich siedzib.

sprawdź: komendy powiatowe i miejskie Policji w Małopolsce

Skargi kierowane drogą elektroniczną:

formularz do pobrania

lub za pomocą ePUAP

Formularz elektroniczny skarg i wniosków udostępniony na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie jest ograniczony do maksymalnie 800 znaków w polu tekstowym oraz umożliwia dołączenie jednorazowo 1 pliku o wielkości do 50 MB. W przypadku przesłania większej ilości plików (tekstu) należy dokonać ich kompresji  np. przez użycie formatu ZIP (uproszczona i darmowa aplikacja przeznaczona do kompresji i dekompresji plików).

W przypadku skarg telefonicznych obywatele informowani są o konieczności osobistego zgłoszenia lub przesłania pisemnej skargi, gdyż w przeciwnym przypadku nie będą prowadzone czynności wyjaśniające.

 

Termin załatwienia sprawy

Skargi załatwiane są w terminie określonym przez Kodeks postępowania administracyjnego – nie później niż w ciągu miesiąca lub 14 dni w przypadku parlamentarzystów i radnych.

Gdy niemożliwe jest załatwienie skargi w powyższych terminach skarżącego powiadamia się o tym i wskazuje nowy termin do jej wyjaśnienia. Autor skargi każdorazowo informowany jest o sposobie załatwienia skargi. W przypadku niepotwierdzenia zarzutu w odpowiedzi umieszcza się uzasadnienie, które wyjaśnia przyczyny uznania skargi za bezzasadne.

Podstawa prawna

Przepisy prawne dotyczące rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków:

- Kodeks postępowania administracyjnego – dział VIII,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Tryb odwoławczy

Postępowanie skargowe nie przewiduje trybu odwoławczego. Możliwe natomiast jest wniesienie kolejnej skargi, w tym również na sposób rozpatrzenia poprzedniej.

 

Uwagi i dodatkowe informacje

W województwie małopolskim interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez:

  1. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz jego zastępców w każdy poniedziałek od godziny 15.00 do 18.00 po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu (tel. (12) 61 54 850) w siedzibie KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109,
  2. Komendantów Miejskich i Powiatowych Policji lub ich zastępców w siedzibach jednostek w każdy poniedziałek w godzinach ustalonych indywidualnie,
  3. funkcjonariuszy Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału KWP w Krakowie codziennie w godz. od 9.00 do 15.00,
  4. pozostałych uprawnionych kierowników jednostek komórek organizacyjnych codziennie w godzinach służby.


Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.

Kontakt:

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel: (12) 616-44-44

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

KWP w Krakowie nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

 

Metryczka

Data publikacji 26.11.2015
Data modyfikacji 15.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwia Krauze, Krzysztof Kapera Wydział Kontroli KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry