PODMIOTY UPRAWNIONE I ZOBOWIĄZANE - Podmioty uprawnione i zobowiązane - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Podmioty uprawnione i zobowiązane

PODMIOTY UPRAWNIONE I ZOBOWIĄZANE

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych określa, które podmioty są uprawnione do otrzymywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych. Są to następujące podmioty:

- Policja

- Prokuratura

- Sądy

- Straż Graniczna

- Państwowa Straż Pożarna

- Biuro Ochrony Rządu

- Żandarmeria Wojskowa

- Straże gminne (miejskie)

- Organy administracji publicznej właściwe w sprawach opiniowania i wydawania zezwolenia na zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy sportowej

- Straż Ochrony Kolei, zarządcy infrastruktury kolejowej

- Przewoźnicy publiczni

- Związki zawodowe o zasięgu ogólnokrajowym

 

Podmiotami zobowiązanymi do przekazywania informacji na temat organizacji imprez oraz przemieszczania się kibiców i uczestników imprezy są podmioty wyżej wymienione, jak również:

- Krajowy Rejestr Karny oraz sądy, w których zapadło prawomocne orzeczenie o ukaraniu za wykroczenie karą inną niż kara aresztu

- związki sportowe

- kluby sportowe

- organizatorzy imprez masowych

- właściciele obiektów na terenie których odbywają się masowe imprezy sportowe

- organizatorzy turystyki

- krajowi przewoźnicy realizujący publiczny transport zbiorowy

Metryczka

Data publikacji : 22.01.2014
Data modyfikacji : 02.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Mazurek Sztab Policji KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry