Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

Informacje dla osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz o wydanie zaświadczenia o wpisie na listę.

 

Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się osobę, która:

1. ukończyła 18 lat,

2. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

3. ma pełną zdolność do czynności prawnych,

4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

5. posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo - w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby,

6. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pracy stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),

7. posiada wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo została przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty

Do wniosku dołącza się:

1. dokument potwierdzający wykształcenie, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.) (kopia, oryginał do wglądu),

2. oświadczenie wnioskodawcy:

a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b) o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa,

3. orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia,

albo

4. pozytywną decyzję w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie – pracownik ochrony zabezpieczenia technicznego, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (dokument załącza osoba, która nabyła kwalifikacje w trybie określonym w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394)).

 

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników w wysokości 17 złotych, którą należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wpis na konto:

Wydział Podatków i Opłat UM Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków

 

PKO Bank Polski S.A.

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

Miejsce składania dokumentów

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie: os. Zgody 10, pok. 205 i 206 (tel. 12 615 32 63, 12 615 32 64, 12 615 32 79)

Wnioski stron przyjmowane są w każdy wtorek w godz. 9.00-17.00 oraz czwartek w godz. 9.00-15.00, w pozostałych dniach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

 

Podstawa prawna

Ustawa o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 poz. 1432)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1628)

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 30.11.2015
Data modyfikacji 21.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Janusz Cecha, Monika Budzyn (Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie)
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry