POZWOLENIA NA BROŃ - Pozwolenia na broń - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenia na broń

POZWOLENIA NA BROŃ

1) Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

1. nie mającym ukończonych 21 lat (na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego albo stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, ale tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich),

2. z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1878) lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej,

3. wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego,

4. uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych,

5. nie posiadającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6. stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:

a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:

- przeciwko życiu i zdrowiu,

- przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

 

Pozwolenia na broń można nie wydać osobie, która posiadając wcześniej pozwolenie na broń:

1. naruszyła jego warunki poprzez noszenie broni wbrew ograniczeniu zawartemu w pozwoleniu (np. bez prawa noszenia),

2. nie zarejestrowała nabytej broni w ciągu 5 dni od daty jej nabycia,

3. nie zawiadomiła niezwłocznie Policji o utracie posiadanej broni (nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni),

4. nie zawiadomiła pisemnie organu Policji o zmianie miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia tej zmiany,

5. naruszyła zasady przechowywania lub ewidencjonowania broni i amunicji albo ich noszenia,

6. znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub substancji psychotropowych albo podobnie działającego środka, nosiła przy sobie broń i cofnięto jej pozwolenie na broń.

 

2) Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni. Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:

1. ochrony osobistej,

2. ochrony osób i mienia,

3. łowieckich,

4. sportowych,

5. rekonstrukcji historycznych,

6. kolekcjonerskich,

7. pamiątkowych,

8. szkoleniowych.

 

3) Za ważną przyczynę uważa się w szczególności:

1. stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia – dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia,

2. posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów – dla pozwolenia na broń do celów łowieckich,

3. udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b, oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego – dla pozwolenia na broń do celów sportowych,

4. udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej – dla pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznych,

5. udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim – dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich,

6. udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia – dla pozwolenia na broń do celów pamiątkowych,

7. posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich – dla pozwolenia na broń do celów szkoleniowych.

 

4) Pozwolenie na broń, wydane w celach, o których mowa w ust. 2, uprawnia do posiadania następujących rodzajów broni i amunicji do niej:

1. do celów ochrony osobistej:

a) broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm,

b) przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA,

c) miotaczy gazu obezwładniającego,

2. do celów ochrony osób lub mienia:

a) broni, o której mowa w pkt 1,

b) pistoletów sygnałowych,

c) pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm,

d) strzelb powtarzalnych o kalibrze wagomiarowym 12,

e) karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm,

3. do celów łowieckich – broni dopuszczonej do wykonywania polowań na podstawie odrębnych przepisów,

4. do celów sportowych – broni palnej:

a) bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,

b) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,

c) gładkolufowej,

d) przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego),

5. do celów szkoleniowych – broni, o której mowa w pkt 1-4;

6. do celów rekonstrukcji historycznych – broni alarmowej albo innej broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym samoczynnej,

7. do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych – broni, o której mowa w pkt 1-6.

Pozwolenie na broń, o którym mowa wyżej nie może być wydane na broń szczególnie niebezpieczną w postaci samoczynnej broni palnej, zdolnej do rażenia celów na odległość.

 

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia na broń palną powinna sporządzić podanie o wydanie pozwolenia na broń adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, wskazując w nim:

1. cel , w jakim ma być wydane pozwolenie,

2. rodzaj broni , o jaką się ubiega,

3. liczbę egzemplarzy broni

oraz wskazać okoliczności , które zdaniem osoby ubiegającej się, uzasadniają wydanie pozwolenia na podany rodzaj broni, we wskazanej liczbie egzemplarzy i w podanym celu.

Osoba , występująca z podaniem o wydanie pozwolenia na broń palną powinna do podania dołączyć:

1. orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, stwierdzające, że nie należy ona do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, i potwierdzające, że może ona dysponować bronią (nie dotyczy funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy innych państwowych formacji uzbrojonych, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają przydzieloną broń służbową),

2. dokumenty potwierdzające istnienie okoliczności powołanych w uzasadnieniu podania, np. w przypadku ubiegania się o broń w celach:

a) łowieckich - zaświadczenie o członkostwie w PZŁ , zaświadczenie o zdaniu egzaminu w PZŁ,

b) sportowych – patent strzelecki, licencja, zaświadczenie o zdaniu egzaminu, potwierdzenie udziału w zawodach sportowych,

c) pamiątkowych – wskazujące na związek emocjonalny z bronią na posiadanie której ma być wydane pozwolenie,

3. dwa aktualne zdjęcia osoby ubiegającej się o pozwolenie o wymiarach 3 x 4 cm

Upoważnionymi lekarzami i psychologami są lekarze i psychologowie, którzy obok spełnienia innych warunków uzyskali zaświadczenie o wpisie do rejestru lekarzy i psychologów prowadzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

 

Dokumenty do pobrania:

Aby pozyskać pozwolenie na broń należy złożyć stosowny wniosek

 

Opłaty:

Ustala się następujące stawki odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach:

- ochrony osobistej - 500 zł;

- sportowych - 800 zł;

- kolekcjonerskich - 1150 zł;

- pamiątkowych - 550 zł;

- szkoleniowych -1000 zł;

- innych - 600 zł.

Za egzamin poprawkowy pobiera się dodatkową opłatę, stanowiącą połowę stawki opłaty za egzamin.

Opłaty, o których mowa powyżej wnosi się przed przystąpieniem do egzaminu.

Stawka odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego wynosi 100 zł.

 

2. Opłata za wydanie decyzji administracyjnej wynosi 242 zł (w przypadku osób fizycznych) lub 1193 zł (w przypadku podmiotów ubiegających o broń na okaziciela). Opłatę, w przypadku otrzymania wezwania, należy wnieść na konto Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa tj. Wydział Podatków i Opłat UMG os. Zgody 2, 31-949 Kraków

PKO Bank Polski S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 z dopiskiem „za wydanie pozwolenia na broń”.

Jednostka odpowiedzialna

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie jest organem właściwym do wydawania, cofania i zmiany pozwoleń na broń palną (w tym broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową) dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego oraz podmiotów mających tutaj swą siedzibę, natomiast pozwolenia na miotacze gazu obezwładniającego oraz narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowia wydaje, cofa oraz zmienia właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby lub siedzibę podmiotu komendant powiatowy (miejski) Policji. Także komendant powiatowy (miejski) wydaje kartę rejestracyjną broni.

 

Miejsce składania dokumentów

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, os. Zgody 10

W Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie obsługiwane są osoby z powiatów: krakowskiego, suskiego, myślenickiego, wadowickiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego, olkuskiego, proszowickiego, miechowskiego, wielickiego i bocheńskiego.

Telefony kontaktowe w sprawach dotyczących:

1. wpisów na listę kwalifikowanych pracowników ochrony/zabezpieczenia technicznego:
(12) 615-32-63; (12) 615-32-64; (12) 615-32-79

2. w sprawach licencji detektywistycznej: (12) 615-32-73

3. w sprawach dotyczących pozwolenia na broń palną w celach:
a) łowieckich: (12) 615-32-68; (12) 615-40-09
b) sportowych: (12) 615-32-68; (12) 615-40-09
c) kolekcjonerskich: (12) 615-40-09; (12) 615-32-68
d) do ochrony osobistej: (12) 615-79-13 gazowa; (12) 615-40-27 bojowa
e) dopuszczenia do posiadania broni: (12) 615-32-62
f) depozyt broni: (12) 615-32-84

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie/Punkt Zamiejscowy w Nowym Sączu (siedziba Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu: Nowy Sącz, ul. Grottgera 50) obsługuje osoby z powiatów: nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiegoi gorlickiego.
tel. (18) 442-42-38; (18) 442-42-39; (18) 442-42-40

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie/Punkt Zamiejscowy w Tarnowie (siedziba Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie: Tarnów, ul. Traugutta 4) obsługuje osoby z powiatów: tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego.
tel. (14) 628-14-50; (14) 628-13-54

Podstawowymi dniami obsługi klientów/stron są:
wtorek – w godz. 9:00-17:00
czwartek – w godz. 9:00-14:00
W pozostałych dniach przyjęcia klientów/stron realizowane będą jedynie na podstawie wezwań/zaproszeń, bądź po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu przyjęcia.

 

Podstawa prawna

Zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji, jak również zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców oraz zasady funkcjonowania strzelnic określa ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1839)

 

Dodatkowe informacje

Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:

1. gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów,

2. używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu;

3. używania broni palnej sygnałowej i alarmowej do celów wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz przez osoby uprawnione do sygnalizacji zawodnikom rozpoczęcia konkurencji sportowej w trakcie zawodów sportowych, jeżeli wymaga ona takiej sygnalizacji,

4. dysponowania bronią przez przedsiębiorców dokonujących obrotu bronią i amunicją na podstawie koncesji lub świadczących usługi rusznikarskie na podstawie odrębnych przepisów, o ile jest to związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej,

5. dysponowania bronią przekazaną w celu pozbawienia lub potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych,

6. posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych,

7. posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA,

8. posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego,

9. posiadania broni pneumatycznej,

10. posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni,

11. posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm.

Mimo, że niektóre rodzaje broni można posiadać bez pozwolenia, to przedmioty te nie tracą przymiotu broni i w związku z tym sprzedawać je mogą tylko podmioty posiadające koncesję na obrót bronią i amunicją.

 

Zobacz również: http://malopolska.policja.gov.pl/pl/content/komenda-wojewodzka-policji-w-krakowie-pozwolenia-na-bron-wpis-na-liste-kwalifikowanych

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 02.12.2015
Data modyfikacji 02.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Janusz Cecha, Wojciech Lis Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry