LICENCJA DETEKTYWA - Licencja detektywa - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Licencja detektywa

LICENCJA DETEKTYWA

1 stycznia 2014 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. 2013 r. poz. 829) w zakresie dotyczącym ustawy o usługach detektywistycznych. Dlatego informujemy, że od 1 stycznia 2014 roku nie ma egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa. Zamiast egzaminów, osoby ubiegające się o wydanie licencji detektywa, muszą odbyć szkolenie z zakresu zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. Jednostkami właściwymi do prowadzenia szkolenia są podmioty i usługodawcy wymienieni w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz.U.2013.1638).

 

Informacja dotyczy osoby, która:

1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2. ukończyła 21 lat,

3. posiada wykształcenie co najmniej średnie,

4. ma pełną zdolność do czynności prawnych,

5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w ciągu ostatnich 5 lat,

8. posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo - w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania,

9. posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, w zakresie usług detektywistycznych,  stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,

10. legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, albo uzyskała w trybie przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej decyzję w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa.

 

Wymagane dokumenty

1. kopie stron dowodu osobistego albo dokument stwierdzający posiadane obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia lub dokument potwierdzający przysługujące, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia (oryginał do wglądu),

2. kopia świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadanie, co najmniej średniego wykształcenia (oryginał do wglądu),

3. pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

4. pisemne oświadczenie, iż przeciwko wnioskodawcy nie toczy się postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione z winy umyślnej,

5. pisemne oświadczenie, że wnioskodawca nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej,

6. pisemne oświadczenie, iż wnioskodawca nie został zwolniony dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub innego urzędu administracji publicznej w RP lub innym państwie w okresie ostatnich 5 lat,

7. zaświadczenie o niekaralności (oryginał),

8. dwie fotografie o wymiarach 2,5 x 3,5 cm,

9. zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych (oryginał) albo decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa (oryginał do wglądu),

10. orzeczenie lekarskie stwierdzające posiadanie zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych (oryginał).

 

Dokumenty do pobrania

1. wniosek o wydanie licencji detektywa

2. oświadczenie do licencji detektywa

(wzory dokumentów do pobrania znajdują się na dole karty w załącznikach)

 

Opłaty

1.Opłatę za wydanie licencji detektywa ustala się w wysokości 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

2.Opłata za wydanie duplikatu licencji detektywa wynosi 20% kwoty, stanowiącej opłatę za wydanie licencji detektywa.

Opłatę  wnosi się na rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109

 

NBP o/o Kraków nr 76 1010 1270 0055 8422 3100 0000

ad. 1 z dopiskiem „za wydanie licencji detektywa”

ad. 2 z dopiskiem „za wydanie duplikatu licencji detektywa”

 

Osoba odpowiedzialna

Osoba prowadząca sprawę - kom. Monika Budzyn (tel. 12 615 32 64)

 

Miejsce składania dokumentów

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie os. Zgody 10, pok. 204

Wnioski stron przyjmowane są w każdy wtorek w godz. 9.00-17.00 oraz czwartek w godz. 9.00-15.00, w pozostałych dniach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

 

Termin załatwienia sprawy

30 dni od dnia złożenia wniosku

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych na (Dz. U. z 2014 poz. 273)

2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa na (Dz. U. z 2016r. poz. 99 )

3. Rozporządzenie MSWiA z dnia 20 sierpnia 2004 roku w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa (Dz. U. Nr 181 poz. 1879),

4. Rozporządzenie MSWiA z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr 186, poz. 1557 ),

5. Rozporządzenie MSW z dnia 16 grudnia 2013 roku  w sprawie szkolenia dla  dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. 2013 poz.1638 ),

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa  (Dz. U. Nr 251, poz. 1511).

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 02.12.2015
Data modyfikacji 25.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Janusz Cecha, Monika Budzyn (Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie)
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry