KOMUNIKATY WPA - Komunikaty - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMUNIKATY WPA

 

 1. Komunikat dot. zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz wydania legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni
 2. Komunikat dot. dopuszczenia do posiadania broni palnej pracowników ochrony fizycznej
 3. Komunikat dot. egzaminu dla osób ubiegających się o dopuszczenie do posiadania broni
 4. Zmiany w ustawie o broni i amunicji od 10.03.2011 r.
 5. Komunikat dot. broni palnej wymagającej pozwolenia
 6. Komunikat dot. rejestracji broni palnej drogą pocztową
 7. Komunikat dot. orzeczeń lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się pozwolenie na broń NOWE!!!
 8. Zmiana numeru rachunku bankowego Urzędu Miasta Krakowa. NOWE!!!
1. Komunikat

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. 2013 r. poz. 829) w zakresie dotyczącym ustawy o ochronie osób i mienia, informujemy, że:

 1. Każda osoba, która w dniu 31 grudnia 2013 roku będzie posiadała ważną licencję pracownika ochrony fizycznej lub pracownika zabezpieczenia technicznego zostanie z urzędu wpisana odpowiednio na listę kwalifikowanych pracowników fizycznej lub na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
 2. Do dnia 31 marca 2014 r. dokumentem potwierdzającym dokonanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony jest ważna w dniu 31 grudnia 2013 r. licencja pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego.
 3. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony osób, które w dniu 31 grudnia 2013 roku będzie posiadała ważną licencję, następuje z urzędu (nie ma potrzeby składania wniosku o wpis na listę).
 4. Za wpis dokonywany z urzędu nie pobiera się opłat.
 5. Osoby, które zostały z urzędu wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, mogą odbierać zaświadczenia osobiście w siedzibie WPA KWP w Krakowie os. Zgody 10 w godz. 9:00-14:30 pok. 205, 206.

Szczegółowe informacje uzyskać można:

 • w siedzibie Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, os. Zgody 10 (wejście z boku budynku) p. 205, 206, 207- tel: 12 615 32 79, 12 615 32 63, 12 615 32 64, 12 615 32 73

Linki do niektórych aktów wykonawczych wydanych w związku z nowelizacją dokonaną ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. 2013 r. poz. 829)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2323)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia (Dz. U. z 2013 r. poz. 1688)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony (Dz. U. z 2013 r. poz. 1630)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1628)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji wystawianych pracownikom wewnętrznej służby ochrony (Dz. U. z 2013 r. poz. 1592)

2. Komunikat

Nowelizacja dokonana ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. 2013 r. poz. 829) wprowadziła zmianę zasad dopuszczenia do posiadania broni pracowników ochrony fizycznej. Od 1 stycznia 2014 r. dopuszczenie do posiadania broni pracowników ochrony fizycznej odbywa się, podobnie jak to ma miejsce w odniesieniu do innych osób, na zasadach określonych w art. 30 ustawy o broni i amunicji. Zgodnie z przepisami niezbędne jest m. in. przedstawienie orzeczeń lekarskich wydanych w trybie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz zaliczenie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz posługiwania się bronią. Postępowanie w sprawie dopuszczenia do posiadania broni zakończone jest wydaniem decyzji administracyjnej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Procedura uzyskania legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni.

Przykładowe pytania egzaminacyjne

3. Komunikat

Najbliższy egzamin dla osób ubiegających się o dopuszczenie do posiadania broni odbędzie się w dniu 02.03.2016 r. o godz. 9.00 na strzelnicy Kraków ul. Pasternik 128 - egzamin teoretyczny i praktyczny. Warunkiem niezbędnym przystąpienia do egzaminu jest przedstawienie zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Dopuszcza się składanie wniosków o dopuszczenie do posiadania broni przez osoby, które złożyły stosowne dokumenty, lecz do chwili obecnej nie uzyskały zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Ilość miejsc na egzaminie ograniczona. Decyduje kolejność składania wniosków. Ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do posiadania broni – 15.02.2016 r. (poniedziałek). Bliższe informacje telefoniczne 12 615 32 62 lub w siedzibie wydziału tj. os. Zgody 10 pok. 60.

Zastrzega się możliwość przełożenia terminu egzaminu w przypadku niewystarczającej liczby chętnych.

Egzamin praktyczny odbędzie się na strzelnicy otwartej - prosimy o ubiór odpowiedni do warunków pogodowych

Przykładowe pytania egzaminacyjne

 

5. Komunikat dot. broni palnej wymagającej pozwolenia.

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami, Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie informuje, że niżej wymieniona broń:

1. rewolwer ZORAKI K-10,

2. rewolwer KESERU K-10,

3. pistolet WALTHER model P-22

4. pistolet WALTHER model P-99

5. rewolwer SHOTGUM kal. 6 mm Flobert (.22)

oraz inna broń działająca na podobnych zasadach, została uznana przez Departament Zezwoleń i Koncesji MSW „ZA BROŃ PALNĄ WYMAGAJĄCĄ POZWOLENIA NA BROŃ”.

 

6. Komunikat dot. rejestracji broni palnej drogą pocztową

W związku z pojawiającą się praktyką przesyłania pocztą do Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie legitymacji posiadacza broni oraz dowodu nabycia broni wraz z wnioskiem o rejestrację broni, WPA KWP w Krakowie informuje, że:

- przesyłanie pocztą dokumentów związanych z rejestracją broni jest dopuszczalne z zastrzeżeniem, że na przesyłającym dokumenty ciąży obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 ustawy o broni i amunicji („nabywca broni jest obowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia);

- termin rejestracji broni będzie zachowany tylko pod warunkiem, że najpóźniej 5-go dnia od daty nabycia broni, dokumenty związane z rejestracją broni wpłyną do organu rejestrującego broń, a nie tylko zostaną nadane w placówce operatora pocztowego (data stempla pocztowego nie ma w tym przypadku znaczenia);

- nabywca broni zgłaszający broń do rejestracji drogą pocztową powinien być świadomy faktu, że od chwili nadania dokumentów pocztą do momentu ich faktycznego wpływu do organu, może upłynąć więcej niż 5 dni;

Naruszenie terminu 5 dni do dokonania rejestracji broni będzie oceniane pod kątem popełnienia wykroczenia z art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy o broni i amunicji („…kto nie dopełnia obowiązku rejestracji broni…podlega karze aresztu lub grzywny…”).

7. Komunikat dot. orzeczeń lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się pozwolenie na broń NOWE!!!

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 grudnia 2015 r. pod pozycją 2210 opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną. Rozporządzenie określa m. in. wzory:

- orzeczenia lekarskiego

- karty badania lekarskiego

- orzeczenia psychologicznego

- zaświadczenia o wpisie do rejestru lekarzy upoważnionych i zaświadczenia o wpisie do rejestru psychologów upoważnionych

- pieczęci używanych przez lekarza upoważnionego lub psychologa upoważnionego.

Orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych lekarzy lub upoważnionych psychologów przed dniem wejścia w życie wskazanego rozporządzenia, tj. przed 29.12.2015 r. na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń, zachowują swoją ważność.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2210/1

8. Zmiana numeru rachunku bankowego Urzędu Miasta Krakowa. NOWE!!!

Z dniem 1.01.2016 r. nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat z tytułu decyzji administracyjnych w sprawach pozwoleń na broń, dopuszczeń do posiadania broni, zaświadczeń uprawniających do nabycia broni, zaświadczeń o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz z tytułu wydania Europejskiej Karty Broni Palnej.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej (określając jej tytuł np. opłata za pozwolenie na broń, opłata za wydanie zaświadczenia itp.) należy dokonywać na rachunek bankowy Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa:

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Banku Polskiego SA na terenie Krakowa i kasach urzędu

Metryczka

Data publikacji 04.07.2014
Data modyfikacji 15.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Janusz Cecha (Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie)
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry