MISJA POLICJI - Misja - 100 lat Policji - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Misja - 100 lat Policji

MISJA POLICJI

Historia służby Policji Państwowej rozpoczęła się 24 lipca 1919 roku, gdy Sejm II Rzeczpospolitej przyjął ustawę, na mocy której powstała formacja policyjna. Od samego początku swojej działalności głównym zadaniem Policji jest służba społeczeństwu.

 

 

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.

(rota ślubowania policjanta - na podstawie art. 27.1 Ustawy z 6 kwietnia 1990 roku o Policji)

 

W czasie II wojny światowej zginęło około 13 tys. z 36 tys. polskich policjantów. Około 6 tys. spoczywa w Miednoje, największej na świecie nekropolii policyjnej. 6 kwietnia 1990 roku Sejm uchwalił nową ustawę o Policji. Misją współczesnej Policji jest, tak jak dawniej, zapewnienie bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Policja podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Do podstawowych zadań Policji należą:

1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;

2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania;

3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;

5) nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach;

6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;

7) współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;

8) przetwarzanie informacji kryminalnych, w tym danych osobowych;

9) prowadzenie zbiorów danych zawierających informacje gromadzone przez uprawnione organy o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA).

Policja realizuje także zadania wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz umów i porozumień międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

(Ustawa z 6 kwietnia 1990 roku o Policji)

 

Policja składa się z następujących rodzajów służb:

kryminalnej, śledczej, spraw wewnętrznych, prewencyjnej, kontrterrorystycznej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.

 

 

Historia Policji

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 30.11.2015
Data modyfikacji : 08.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Bartkowiak
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry