KOMPETENCJE - Kierownictwo - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMPETENCJE

Kompetencje Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie


Komendant wojewódzki Policji oraz komendant powiatowy (miejski) Policji są przełożonymi policjantów na terenie swojego działania.  (art. 6f ustawy o Policji z 6 kwietnia 1990 roku)

zdjęcie przedstawia odznaki policyjne

Rozpoznawanie i eliminowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi, porządku publicznego lub bezpieczeństwa powszechnego

Zwalczanie przestępstw oraz innych czynów zabronionych stanowiących w skali województwa istotne zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi oraz mienia

Sprawowanie zwierzchniego nadzoru w stosunku do podległych jednostek Policji na obszarze województwa

Podejmowanie decyzji o koncentracji sił i środków z obszaru więcej niż jednego powiatu i o kierowaniu tymi siłami

Wykonywanie poleceń Wojewody, określonych w ustawach

Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych w ustawach

Tworzenie na terenie województwa, w razie potrzeby, w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji, komisariatów specjalistycznych Policji

Kontrolowanie sprawności działania podległych jednostek Policji

Nadzór nad postępowaniem kwalifikacyjnym kandydatów do służby w Policji

 

 

Kompetencje I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji do spraw Służby Kryminalnej

Koordynowanie czynności operacyjno-dochodzeniowych podejmowanych przez podległe jednostki Policji

Współpraca z zagranicznymi formacjami policyjnymi oraz ich organizacjami międzynarodowymi w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości o zasięgu międzynarodowym, koordynowanie działań podejmowanych w tym zakresie

Koordynowanie poszukiwań osób i rzeczy oraz identyfikacji osób i zwłok

Nadzór nad wykonywaniem zadań z zakresu negocjacji policyjnych

Nadzór nad zapewnieniem odpowiednich środków techniczno-kryminalistycznego zabezpieczenia miejsca zdarzenia, wykonywaniem badań kryminalistycznych, a także wsparcia w tym zakresie jednostek Policji

 

 

Kompetencje Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji do spraw Służby Prewencyjnej

Analizowanie zjawisk kryminogennych oraz nadzór nad tworzeniem i wdrażaniem programów prewencyjnych jednostek Policji ukierunkowanych na zapobieganie przestępczości

Nadzór i koordynowanie zadań związanych z realizacją prowadzonych na obszarze województwa operacji policyjnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego

Nadzór nad działaniami ochronnymi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego

Nadzorowanie działalności straży miejskich i gminnych

Koordynacja i nadzór nad służbą konwojową oraz lotnictwem policyjnym

Planowanie, organizowanie i koordynowanie działań w warunkach klęsk żywiołowych, katastrof oraz awarii technicznych

 

 

Kompetencje Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji do spraw Służby Wspomagającej

Nadzór nad obsługą finansowo-księgową Komendy Wojewódzkiej Policji oraz komend powiatowych i miejskich jednostek Policji województwa małopolskiego

Zapewnienie zaopatrzenia logistycznego jednostkom Policji

Nadzór nad działalnością inwestycyjno-remontową

Nadzór nad gospodarką transportową, kwatermistrzowską, mieszkaniową i sprawami socjalnymi

Nadzór nad organizowaniem i eksploatacją systemów łączności i informatyki

 

Metryczka

Data publikacji : 12.11.2015
Data modyfikacji : 22.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Prawny KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry