EWIDENCJE I REJESTRY PROWADZONE W WYDZIAŁACH KWP W KRAKOWIE - Ewidencje i rejestry - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

EWIDENCJE I REJESTRY PROWADZONE W WYDZIAŁACH KWP W KRAKOWIE

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie prowadzone są następujące rejestry:

 

Wydział Kadr

1)  Rejestr rozkazów organizacyjnych Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

2)  Rejestr zarządzeń organizacyjnych Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

3)  Rejestr rozkazów personalnych Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

4)  Rejestr postanowień Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

5)  Rejestr orzeczeń dyscyplinarnych prowadzony w ESKW IntraDok

6) Rejestr postanowień wydanych w sprawach dyscyplinarnych prowadzony w ESKW IntraDok

7) Rejestr odstąpień od wszczęcia postępowań dyscyplinarnych w przypadku czynu stanowiącego przewinienie dyscyplinarne, wypełniającego jednocześnie znamiona wykroczenia, w przypadku mniejszej wagi lub ukarania grzywną prowadzony w ESKW IntraDok

8)   Rejestr postępowań dyscyplinarnych prowadzony w ESKW IntraDok

9)   Rejestr rozmów dyscyplinujących prowadzony w ESKW IntraDok

10) Rejestr zdarzeń, o których informowano Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie meldunkiem prowadzonym w ESKW IntraDok

 

 

 

Wydział Doboru i Szkolenia

1) Rejestr dokumentacji przychodzącej oraz prowadzonych spraw

2) Rejestr kandydatów do służby w Policji

3) Rejestr kandydatów do Korpusu Służby Cywilnej

4) Rejestr wyjazdów służbowych

5) Rejestr decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

6) Rejestr decyzji Naczelnika Wydziału Doboru i Szkolenia

7) Rejestr Krajowego Rejestru Karnego

8) Rejestr notatników służbowych

9) Rejestr faktur i umów wpływających

10) Rejestr zaświadczeń z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

11) Rejestr zaświadczeń z Krajowego Systemu Informatycznego

12) Rejestr zaświadczeń z lokalnego doskonalenia zawodowego

13) Ewidencja pomocnicza sprzętu i wyposażenia prowadzonego w Wydziale

 

 

 

Wydział Kontroli

1) Dzienniki korespondencyjne Wydziału Kontroli

2) Ewidencja przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków

3) Ewidencja przyjęć interesantów przez Kiwerownictwo KWP w Krakowie

4) Rejestr decyzji Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Krakowie

5) Rejestr skarg i wniosków prowadzony w SEOD IntraDok

6) Rejestr listów i anonimów prowadzony w SEOD IntraDok

7) Rejestr wymiennych nośników informacji

 

 

 

Wydział Bezpieczeństwa Informacji

1) Rejestr czynności przetwarzania

2) Wykaz kategorii czynności przetwarzania

3) Rejestr incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji i naruszeń ochrony danych osobowych

4) Elektroniczna ewidencja akt osobowych

5) Wykaz osób posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych

6) Wykaz osób, którym odmówiono wydania poświadczenie bezpieczeństwa lub zostało cofnięto

7) Rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. B i BE

8) Rejestr spisów akt przekazanych do archiwum

9) Rejestr udostępnień akt z archiwum

10) Wykaz decyzji Naczelnika WBI KWP w Krakowie

11) Wykaz decyzji w sprawie zniesienia lub odmowy zniesienia klauzuli tajności

 

 

 

Wydział Prezydialny 

1) Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej kierowanych do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 

 

 

Zespół Prasowy

1) Dziennik korespondencji Zespołu Prasowego KWP w Krakowie

2) Rejestr dokumentacji przychodzącej oraz prowadzonych spraw w ESKW IntraDok

3) Ewidencja pomocnicza sprzętu i wyposażenia

 

 

 

Wydział Postępowań Administracyjnych

Rejestry psychologów i lekarzy z terenu województwa małopolskiego uprawnionych do wykonywania badań oraz wydawania orzeczeń dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub posiadających takie pozwolenie

 

 

 

Sekcja Psychologów

1) Rejestr policjantów i pracowników, którym udzielono porady psychologicznej i podjęto interwencję kryzysową lub przeprowadzono psychoterapię

2) Rejestr badań psychologicznych kandydatów do służby w Policji oraz kandydatów na określone stanowiska służbowe w Policji lub do określonych komórek organizacyjnych

3) Rejestr wykonanych zadań z zakresu psychologii zarządzania zasobami ludzkimi

4) Rejestr badań psychologicznych kandydatów do pełnienia służby lub pracy w kontyngencie policyjnym

5) Rejestr badań psychologicznych kierowców pojazdów uprzywilejowanych i służbowych

6) Rejestr udzielonej przez psychologa policyjnego pomocy w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych lub administracyjno-porządkowych

 

 

 

Wydział Konwojowy

1) dzienniki korespondencyjne Wydziału Konwojowego

2) Elektroniczna Książka Służby Konwojowej

3) Elektroniczna Książka Zatrzymanych-Osadzonych

4) Ewidencja ruchu osobowego

 

 

 

Wydział Prewencji

1) Dzienniki korespondencyjne

2) Wykaz psów służbowych

 

 

 

Wydział Ruchu Drogowego

1) Dzienniki korespondencyjne

2) Ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

 

 

 

Sztab Policji

Sztab Policji prowadzi m.in. „Policyjny rejestr imprez masowych” (PRIM) zawierający informacje dotyczące bezpieczeństwa masowych imprez sportowych.

 

 

 

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

1) Rejestr śledztw i dochodzeń

2) Rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego

3) Dziennik korespondencyjny Wydziału

4) Rejestr magazynowanych środków odurzających i substancji psychotropowych

5) Rejestr z teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych Wkt.111

 

 

 

Wydział do walki z Korupcją

1) Rejestr śledztw i dochodzeń

2) Rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego 

3) Dziennik korespondencyjny wydziału 

4) Dziennik ewidencji nośników informacji niejawnych 

5) Rejestr z teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych Wkt.111

 

 

 

Laboratorium Kryminalistyczne

1) Rejestr postanowień o powołaniu biegłego

2) Ewidencja badań krwi na zawartość alkoholu etylowego

3) Ewidencja wniosków o sprawdzenie w systemie AFIS

 

 

 

Wydział do walki z Cyberprzestępczością

1) Dzienniki korespondencyjne Wydziału dw. z Cyberprzestępczością

2) Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych

3) Rejestr wniosków o ustalenia danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych

4) Rejestr nośników optycznych

 

 

 

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

1) Dzienniki korespondencyjne Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Krakowie

2) Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych

 

 

 

Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej

1) Dzienniki korespondencji wchodzącej i wychodzącej

2) Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek

3) Rejestry protokołów szkód

4) Ewidencja materiałów poligraficznych

5) Rejestr zleceń do pracowni poligraficznej

6) Ewidencja materiałów stolarskich

7) Ewidencja części zamiennych do broni

8) Rejestr zleceń naprawy broni

9) Ewidencja napraw broni

10) Ewidencja psów służbowych

11) Ewidencja sprzętu kulturalno-oświatowego

12) Ewidencja sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego

13) Ewidencja sprzętu sportowo-szkoleniowego

14) Ewidencja sprzętu techniki policyjnej i biurowej

15) Ewidencja sprzętu uzbrojenia

16) Ewidencja sprzętu żywnościowego

17) Ewidencja sprzętu przeciwpożarowego

18) Ewidencja sprzętu medycznego

19) Ewidencja umundurowania i wyposażenia specjalnego

20) Ewidencja środków trwałych

21) Ewidencja indywidualna wyposażenia mundurowego

22) Ewidencja indywidualna wyposażenia specjalnego

23) Ewidencja indywidualna wyposażenia w odzież roboczą i ochronną

24) Rejestr kart mundurowych i wyposażenia specjalnego

25) Rejestr kont osobistych sprzętu uzbrojenia

26) Rejestr zamówień na dostawy i usługi

27) Rejestr faktur

28) Rejestry wydatków budżetowych i z innych źródeł finansowania

 

 

 

Wydział Inwestycji i Remontów

1) Dzienniki korespondencyjne (prowadzone w aplikacji Intradok)

2) Ewidencja magazynowa (prowadzona w aplikacji SWOP)

3) Ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych z zakresu działalności Wydziału (prowadzona w aplikacji SWOP)

4) Rejestr zamówień publicznych z zakresu działalności Wydziału, których wartość nie przekracza 130 tys. zł netto (prowadzony w aplikacji E-zamówienia)

5) Rejestr decyzji w sprawach mieszkaniowych

6) Rejestr zapytań cenowych opublikowanych na platformie zakupowej

7) Ewidencja opału

8) Rejestr wymiennych nośników informacji WIiR

9) Ewidencja sprzętu i narzędzi w użytkowaniu konserwatorów WIiR

 

 

 

Wydział Transportu 

1) Ewidencja sprzętu transportowego w użytkowaniu

2) Ewidencja obrotów magazynowych w systemie SWOP

3) Ewidencja wartości środków trwałych i ich umorzenia

4) Ewidencja pozostałych środków trwałych

5) Księga ewidencji indywidualnej pojazdów mechanicznych

6) Skorowidz numerów rejestracyjnych pojazdów mechanicznych

7) Wykaz dowodów rejestracyjnych

8) Wykaz znaków legalizacyjnych

9) Wykaz nalepek kontrolnych na szybę

10) Wykaz tablic rejestracyjnych

 

 

 

Wydział ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

1) Rejestr umów oraz aneksów do umów w sprawie zamówień publicznych z wyłączeniem zamówień, o których mowa w art. 9-12 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

2) Rejestr zamówień publicznych o wartości przekraczającej 130 tys. zł netto

3) Rejestr zamówień publicznych udzielonych w ramach zawartych umów ramowych na podstawie art. 134 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

4) Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 27.11.2015
Data modyfikacji : 23.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komórki organizacyjne KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry