EWIDENCJE I REJESTRY PROWADZONE W WYDZIAŁACH KWP W KRAKOWIE - Ewidencje i rejestry - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

EWIDENCJE I REJESTRY PROWADZONE W WYDZIAŁACH KWP W KRAKOWIE

 

Wydział Kadr i Szkolenia

1) elektroniczna ewidencja policjantów i pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych województwa małopolskiego

2) rejestr pomocniczy wydawanych legitymacji ogólnopaństwowych 

3) rejestr pomocniczy z wydawanych książeczek zdrowia policjantów 

4) rejestr książeczek zdrowia pracowników 

5) rejestr wniosków o wydanie legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników 

6) rejestr wniosków o wydanie legitymacji ubezpieczeniowych dla członków rodziny pracownika 

7) ewidencja doskonaleń, zmiany struktury organizacyjnej i zasad pracy 

8) ewidencja pieczęci i stempli oraz ich odcisków, znaków, sygnatur, kodów; protokoły przekazania pieczęci i stempli

9) ewidencja urlopów dodatkowych 

10) ewidencja wydarzeń nadzwyczajnych i innych czynów, za które policjant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną lub karną 

11) rejestr pomocniczy osób zatrudnionych i zwolnionych 

12) rejestr skierowań na badania profilaktyczne (kandydatów do pracy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, funkcjonariuszy i pracowników) 

13) rejestr udzielonych kar porządkowych pracownikom Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 

14) rejestr osób odbywających służbę przygotowawczą w korpusie służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie 

15) rejestr osób odbywających staż w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie w ramach umów z urzędami pracy

16) rejestr pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przechodzących na emeryturę lub rentę 

17) Centralny Rejestr Doboru Kandydatów – rejestr osób składających podania o przyjęcie do służby w Policji oraz przechodzących kolejne etapy postępowania kwalifikacyjnego

18) rejestr pomocniczy kandydatów do służby w Policji

19) rejestr kandydatów do Korpusu Służby Cywilnej

20) rejestr wydawanych zaświadczeń ukończenia kursu doskonalenia zawodowego przeprowadzonego przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie

 

 

 

Wydział Kontroli

1) dziennik korespondencyjny

2) książka przyjęć interesantów

3) rejestr skarg

 

 

 

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum

 

 

 

Wydział Prezydialny 

1) ewidencja sztandarów garnizonu małopolskiego Policji

2) ewidencja obiektów pamięci w garnizonie małopolskim

3) ewidencja patronatów obejmowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

4) dziennik podawczy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

5) dziennik korespondencji adresowanej do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie i jego zastępców

6) dzienniki korespondencyjne Wydziału Prezydialnego

 

 

 

Wydział Finansów

 

 

 

Zespół Prawny

 

 

 

Zespół Prasowy

 

 

 

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy

 

 

 

Audytor Wewnętrzny

 

 

 

Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka w Policji

 

 

 

Wydział Postępowań Administracyjnych

rejestr psychologów i lekarzy z terenu województwa małopolskiego uprawnionych do wykonywania badań oraz wydawania orzeczeń dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub posiadających takie pozwolenie

(rejestr jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie w zakładce „Pozwolenia i licencje” (Rejestr lekarzy i Rejestr psychologów) oraz na stronie internetowej małopolskiej Policji)

 

 

 

Wydział Konwojowy

1) dzienniki korespondencyjne Wydziału Konwojowego

2) Elektroniczna Książka Służby Konwojowej

3) Elektroniczna Książka Zatrzymanych-Osadzonych

4) Ewidencja ruchu osobowego

 

 

 

Wydział Prewencji

1) dzienniki korespondencyjne

2) wykaz psów służbowych

3) ewidencja świadectw o ukończeniu przeszkolenia podstawowego dla strażników miejskich i gminnych

 

 

 

Wydział Ruchu Drogowego

1) dzienniki korespondencyjne

2) ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

 

 

 

Sztab Policji

Sztab Policji prowadzi m.in. „Policyjny rejestr imprez masowych” (PRIM) zawierający informacje dotyczące bezpieczeństwa masowych imprez sportowych.

 

 

 

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

 

 

 

Wydział Kryminalny

 

 

 

Wydział Techniki Operacyjnej

 

 

 

Wydział do walki z Korupcją

1) rejestr śledztw i dochodzeń

2) rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego 

3) dziennik korespondencyjny wydziału 

4) dziennik ewidencji nośników informacji niejawnych 

5) rejestr z teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych Wkt.111

 

 

 

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

 

 

 

Wydział Wywiadu Kryminalnego

 

 

 

Laboratorium Kryminalistyczne

1) rejestr postanowień o powołaniu biegłego

2) ewidencja badań krwi na zawartość alkoholu etylowego

3) ewidencja wniosków o sprawdzenie w systemie AFIS

 

 

 

Zespół ds. Odzyskiwania Mienia

 

 

 

Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową

 

 

 

Wydział do walki z Cyberprzestępczością

 

 

 

Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej

1) dzienniki korespondencji wchodzącej i wychodzącej

2) ewidencja części zamiennych do broni

3) ewidencja części zamiennych do sprzętu techniki policyjnej i biurowej

4) ewidencja materiałów poligraficznych

5) ewidencja napraw broni

6) ewidencja psów służbowych

7) ewidencja sprzętu kulturalno-oświatowego

8) ewidencja sprzętu kwaterunkowo-biurowego

9) ewidencja sprzętu sportowo-szkoleniowego

10) ewidencja sprzętu techniki policyjnej i biurowej

11) ewidencja sprzętu uzbrojenia

12) ewidencja sprzętu żywnościowego

13) ewidencje stanów magazynowych

14) ewidencja środków trwałych

15) ewidencja umundurowania i wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Policji

16) ewidencja wyposażenia mundurowego

17) ewidencja wyposażenia osobistego funkcjonariuszy Policji

18) ewidencja wyposażenie w odzież roboczą i ochronną

19) rejestr dzienników książek ewidencyjnych i teczek

20) rejestr ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

21) rejestr kart mundurowych i wyposażenia specjalnego

22) rejestr kart przekazania odpadów

23) rejestr kont osobistych funkcjonariuszy

24) rejestr środków trwałych

25) rejestr usług weterynaryjnych

26) rejestr zakupów psów służbowych

27) rejestr zamówień publicznych do 30.000 EURO

28) rejestr zgłoszeń napraw sprzętu techniki policyjnej i biurowej

29) rejestr zleceń do pracowni poligraficznej

30) rejestr zleceń naprawy broni

31) rejestry dowodów obrotu materiałowego

32) rejestry faktur

33) rejestry protokołów szkód

34) rejestry wydatków

 

 

 

Wydział Inwestycji i Remontów

1) dzienniki korespondencji

2) ewidencja opału

3) rejestr decyzji I instancji w sprawach mieszkaniowych

4) rejestr decyzji II instancji w sprawach mieszkaniowych

5) rejestr dowodów pozamagazynowych

6) rejestr dowodów przyjęcia i wydania materiałów z magazynu budowlanego

7) ewidencja pozostałych środków trwałych

8) ewidencja środków trwałych dla wszystkich jednostek województwa małopolskiego

9) rejestr kart narzędziowych

10) rejestr kartotek materiałów do konserwacji

11) rejestr zamówień publicznych udzielonych przez Wydział Inwestycji i Remontów o wartości do 30.000 EURO

 

 

 

Wydział Łączności i Informatyki

 

 

 

 

Wydział Transportu 

1) ewidencja sprzętu transportowego w użytkowaniu

2) ewidencja obrotów magazynowych w systemie SWOP

3) ewidencja wartości środków trwałych i ich umorzenia

4) ewidencja pozostałych środków trwałych

5) księga ewidencji indywidualnej pojazdów mechanicznych

6) skorowidz numerów rejestracyjnych pojazdów mechanicznych

7) wykaz dowodów rejestracyjnych

8) wykaz znaków legalizacyjnych

9) wykaz nalepek kontrolnych na szybę

10) wykaz tablic rejestracyjnych

 

 

 

Wydział ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

 

 

 

Zespół ds. Inwentaryzacji

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 27.11.2015
Data modyfikacji 04.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Bartkowiak
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry