Procedura udostępnienia dokumentacji niearchiwalnej - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Procedura udostępnienia dokumentacji niearchiwalnej

Procedura udostępnienia dokumentacji niearchiwalnej

Informacja dla osób fizycznych lub ich upoważnionych przedstawicieli, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

 

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku:

Pisemne zgłoszenie podmiotu zainteresowanego zawierające:

1. imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji (jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel),

2. nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały (jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej),

3. określenie materiałów archiwalnych lub określenie tematu, którego one dotyczą,

4. cel, dla jakiego mają być udostępnione materiały archiwalne,

5. proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.

 

Informacje o opłacie:

Zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie: ul. Mogilska 109, pok. 835 (tel. (12) 61 54 870). Wnioski przyjmowane są w każdy dzień od poniedziałku do piątku godz. 900 - 1400

 

Termin zakończenia procedury:

30 dni od dnia złożenia wniosku

 

Akty prawne związane z procedurą:

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej,

Kodeks postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku,

Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych,

Ustawa z dnia 06 kwietnia 1990 roku o Policji,

Zarządzenie nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.

Dodatkowe informacje dotyczące procedury:

1. udostępnianie akt stanowiących dokumentację niearchiwalną następuje przez:

a) umożliwienie podmiotom zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,

b) przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie lub przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt,

c) wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części.

2. udostępnianie akt zawierających informacje publiczne, o których mowa w art. 1 i art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej następuje na podstawie tej ustawy;

3. udostępnianie akt:

a) zawierających informacje niejawne – następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych,

b) zawierających dane osobowe – następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,

c) operacyjnych – następuje zgodnie z przepisami regulującymi czynności operacyjno-rozpoznawcze i z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

 

Metryczka

Data publikacji 07.12.2015
Data modyfikacji 07.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mirosław Józefczyk, Katarzyna Stoch, Renata Kostecka Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry