Procedura udostępnienia dokumentacji niearchiwalnej - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Procedura udostępnienia dokumentacji niearchiwalnej

Procedura udostępnienia dokumentacji niearchiwalnej

Informacja dla osób fizycznych lub ich upoważnionych przedstawicieli, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

 Wymagane dokumenty do złożenia wniosku:

Pisemne zgłoszenie podmiotu zainteresowanego zawierające:

 1. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny,  rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej jeżeli zostały podane do wykorzystania oraz podpis własnoręczny, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty;
 2. nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały (jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna);
 3. wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą;
 4. określenie celu i proponowanego sposobu wykorzystania udostępnionych materiałów.

 

 Formularze do pobrania:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji z zasobu archiwalnego KWP w Krakowie (patrz poniżej)

 Informacje o opłacie:

Zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej

 Miejsce składania dokumentów:

Wniosek można złożyć osobiście

- w Punkcie kancelaryjnym Biura Przepustek  ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków,
/od poniedziałku do piątku godz. 800 - 1500/

- w Wydziale Bezpieczeństwa Informacji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie, pok. 835 /od poniedziałku do piątku godz. 900 - 1400/

lub pocztą na adres:

Wydział Bezpieczeństwa Informacji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie  ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

 Termin zakończenia procedury:

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu jednego miesiąca.

 Akty prawne związane z procedurą:

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej,

Kodeks postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku,

Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych,

Ustawa z dnia 06 kwietnia 1990 roku o Policji,

Zarządzenie nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.

Dodatkowe informacje dotyczące procedury:

1. udostępnianie akt stanowiących dokumentację niearchiwalną następuje przez:

a) umożliwienie podmiotom zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,

b) przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie lub przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt,

c) wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części.

2. udostępnianie akt zawierających informacje publiczne, o których mowa w art. 1 i art. 7 ustawy z dnia
6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej następuje na podstawie tej ustawy;

3. udostępnianie akt:

a) zawierających informacje niejawne – następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych,

b) zawierających dane osobowe – następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,

c) operacyjnych – następuje zgodnie z przepisami regulującymi czynności operacyjno-rozpoznawcze
   i z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

 

* Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, dane kontaktowe do inspektora ochrony danych - adres e-mail: iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji wniosku na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j.  Dz.U. z 2019r. poz. 553). Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane oraz dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.)** ogranicza się stosowanie RODO:

 1. art. 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne,
 2. 18 ust. 1 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – następuje
w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

 

 

Pliki do pobrania

 • wniosek
  Data publikacji 31.05.2019 11:58
  (docx 19.87 KB)

Metryczka

Data publikacji : 07.12.2015
Data modyfikacji : 03.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Bryk Wydział Bezpieczeństwa Informacji KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry