Procedura udostępnienia dokumentacji archiwalnej - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Procedura udostępnienia dokumentacji archiwalnej

Informacja dla osób fizycznych lub ich upoważnionych przedstawicieli, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

 Wymagane dokumenty do złożenia wniosku:

Pisemne zgłoszenie podmiotu zainteresowanego zawierające:

 1. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny,  rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej jeżeli zostały podane do wykorzystania oraz podpis własnoręczny, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty;
 2. nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały (jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna);
 3. wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą;
 4. określenie celu i proponowanego sposobu wykorzystania udostępnionych materiałów.

 Formularze do pobrania:

Opłaty za udostępnianie materiałów archiwalnych w postaci reprodukcji

Wniosek o udostepnienie dokumentacji z zasobu archiwalnego KWP w Krakowie (patrz poniżej)

 Informacje o opłacie:

Zgodnie z formularzem

 Sposób składania dokumentów:

Wniosek można złożyć osobiście

- w Punkcie kancelaryjnym Biura Przepustek  ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków,
/od poniedziałku do piątku godz. 800 - 1500/

- w Wydziale Bezpieczeństwa Informacji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie, pok. 835 /od poniedziałku do piątku godz. 900 - 1400/

lub pocztą na adres:

Wydział Bezpieczeństwa Informacji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 
ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

Termin zakończenia procedury:

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu jednego miesiąca.

 

 

 Akty prawne związane z procedurą:

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej,

Kodeks postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku,

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych,

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji,

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych,

Zarządzenie nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.

 Dodatkowe informacje dotyczące procedury:

1. Podmioty zobowiązane udostępniają zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom materiały archiwalne przez:

1) umożliwienie osobistego:

a) zapoznania się z tymi materiałami,

b) utrwalenia ich treści w postaci notatek, wyciągów, wypisów, odpisów albo odwzorowań wizualnych, dźwiękowych lub cyfrowych wraz z ich metadanymi;

2) przekazanie informacji w nich zawartych w postaci reprodukcji tych materiałów albo pisemnej odpowiedzi na zapytanie.

 

2. Podmioty zobowiązane udostępniają materiały archiwalne w oryginale albo reprodukcje tych materiałów:

1) w dostosowanych do tego celu pomieszczeniach, po pisemnym zgłoszeniu w postaci papierowej lub elektronicznej;

2) za pośrednictwem systemów teleinformatycznych wraz z metadanymi reprodukcji.

 

2a. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zawiera następujące dane zainteresowanego lub jego upoważnionego przedstawiciela:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania;

3) adres korespondencyjny;

4) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, jeżeli zostały podane do wykorzystania;

5) rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

6) podpis własnoręczny, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty.

 

3. Jeżeli czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, mogłyby zakłócić innym zainteresowanym dostęp do materiałów archiwalnych, ich wykonywanie odbywa się na podstawie porozumienia między zainteresowanym i podmiotem zobowiązanym.

 

 

* Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, dane kontaktowe do inspektora ochrony danych - adres e-mail: iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji wniosku na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j.  Dz.U. z 2019r. poz. 553). Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane oraz dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.)** ogranicza się stosowanie RODO:

 1. art. 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne,
 2. 18 ust. 1 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

 

 

Pliki do pobrania

 • wniosek
  Data publikacji 31.05.2019 11:59
  (docx 19.87 KB)

Metryczka

Data publikacji : 07.12.2015
Data modyfikacji : 03.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Bryk Wydział Bezpoieczeństwa Informacji KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry