DOSTĘP DO ZASOBÓW ARCHIWALNYCH KWP W KRAKOWIE - Dostęp do zasobów archiwalnych - KWP w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

DOSTĘP DO ZASOBÓW ARCHIWALNYCH KWP W KRAKOWIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 920 Komendanta Głównego Policji z 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 roku o Policji:

 

Udostępnianie akt stanowiących dokumentację niearchiwalną następuje przez:

 • umożliwienie podmiotom zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,
 • przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie,
 • przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt,
 • wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części.

 

Akta udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zainteresowanego zawierającego:

 • imię, nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji – jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,
 • nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały – jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
 • wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą,
 • określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.

 

Udostępnianie osobom fizycznym materiałów:

 • zawierających informacje publiczne, o których mowa w art. 1 i art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej następuje na podstawie tej ustawy,
 • nie zawierających informacji publicznych, w szczególności akt osobowych, akt operacyjnych, akt kontrolnych postępowania przygotowawczego – następuje za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej, któremu podporządkowane jest archiwum Policji.

 

Udostępnianie akt:

 • zawierających informacje niejawne – następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych,
 • zawierających dane osobowe – następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • operacyjnych – następuje zgodnie z przepisami regulującymi czynności operacyjno-rozpoznawcze i z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

 

Z akt wypożyczonych z archiwum lub składnicy akt Policji:

 • nie wyłącza się poszczególnych dokumentów,
 • nie wykonuje się kopii lub odpisów bez zgody osoby kierującej pracą archiwum lub składnicy akt Policji.

 

Ewidencja zasobu archiwalnego nie podlega wypożyczeniu.

 

Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej regulują:

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1161)

Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz.Urz. KGP Nr16, poz.95)

Decyzja Nr 2/10 Dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych KGP z dnia 14 maja 2010 roku  w sprawie udostępniania akt do celów służbowych i przyjmowania ich zwrotów z zasobu Wydziału – Główne Archiwum Policji BOIN KGP

 

Metryczka

Data publikacji : 30.11.2015
Data modyfikacji : 03.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mirosław Józefczyk, Katarzyna Stoch, Renata Kostecka Wydział Bezpieczeństwa Informacji KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak

Nawigacja

do góry