Dostarczanie dokumentów elektronicznych

METODY DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH DO KWP W KRAKOWIE

1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z 17 lutego 2005 roku, udostępniła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), która jest środkiem komunikacji elektronicznej, służącym przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) na ePUAP umożliwia komunikację elektroniczną pomiędzy obywatelem a jednostką administracji publicznej.

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego, uwierzytelnionego konta na ePUAP.

Instrukcje dotyczące obsługi ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Identyfikator URI konta Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na ePUAP to:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/c5fm2ry03i

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)  Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie to:  /c5fm2ry03i/SkrytkaESP

Zasady korzystania

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie należy:

  • zalogować się na platformie ePUAP,
  • wyszukać profil Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
  • wybrać i wypełnić udostępniony formularz oraz podpisać go z użyciem ważnego profilu zaufanego ePUAP lub przy użyciu ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Aktualnie Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie świadczy następujące usługi na ePUAP:

Można także skorzystać z usługi centralnej pisma ogólnego do podmiotu publicznego, w tym celu należy:

  • zalogować się na platformie ePUAP,
  • wybrać zakładkę „Katalog Spraw”, a następnie „Sprawy ogólne”,
  • wybrać z listy ,,Pisma do urzędu" usługę „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”,
  • wypełnić udostępniony formularz oraz podpisać go z użyciem ważnego profilu zaufanego ePUAP lub przy użyciu ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
  • osoby posiadające e-dowód mogą się zalogować przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty) i dokonać elektronicznego podpisu dokumentów (dzięki podpisowi osobistemu),
  • należy pamiętać, aby w polu „Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo” wpisać: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

 

Podpisanie dokumentu podpisem zaufanym (przez  profil zaufany) jest metodą bezpłatną.

 

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Po wysłaniu elektronicznego dokumentu, na adres skrytki odbiorczej użytkownika na ePUAP zostanie wygenerowane automatyczne Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP). Otrzymanie UPP jest równoznaczne z przyjęciem przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie przesłanego wniosku elektronicznego.

Urzędowe Poświadczenie Doręczenia

Po przekazaniu dokumentu do osoby fizycznej generowane jest poświadczenie doręczenia, udostępniane przez system teleinformatyczny podmiotu publicznego w celu umożliwienia podpisania tego poświadczenia przez adresata dokumentu elektronicznego, które zawiera:

a) pełną nazwę podmiotu, który doręcza dokument elektroniczny,

b) pełna nazwę podmiotu, któremu podmiot doręcza dokument elektroniczny,

c) oznaczenie sprawy,

d) jednoznaczne oznaczenie pisma, którego dotyczy,

e) w przypadku podpisania poświadczenia doręczenia – datę i czas podpisania rozumiane jako data i czas doręczenia dokumentu elektronicznego.

 

 

2. Poczta elektroniczna

Dokument elektroniczny podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu można także wysłać na adres poczty elektronicznej poczta@malopolska.policja.gov.pl.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 30 MB.

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania. Wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument korzystając z ePUAP.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

2. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie akceptuje wszystkie formaty załączników zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

3. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

3. E-usługi Małopolskiej Policji

E-usługi Małopolskiej Policji to platforma umożliwiająca załatwienie spraw dotyczących usług świadczonych przez Policję.

Zobacz katalog spraw dostępnych w e-usługach Małopolskiej Policji na stronie: https://euslugi.malopolska.policja.gov.pl/

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 30.05.2014
Data modyfikacji : 04.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Hońca, Agnieszka Kasprzyk-Bergel Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry