Procedura udzielania informacji o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Kogo dotyczy:

Każda osoba zainteresowana ma prawo uzyskać ustną informację lub zaświadczenie o wpisach ostatecznych lub tymczasowych dotyczącą punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w każdej jednostce organizacyjnej Policji posiadającej odpowiednie możliwości techniczne.

 

Miejsce składania dokumentów i załatwienia sprawy: 

Jednostki organizacyjne Policji garnizonu małopolskiego, posiadające odpowiednie możliwości techniczne.

 

Ustną informację można uzyskać nieodpłatnie, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (Kraków, ul. Mogilska 109, pok. 412 - w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00) lub w każdej Komendzie Powiatowej/Miejskiej Policji oraz w Komisariatach Policji – w miarę możliwości technicznych wglądu do bazy danych.

Pisemne zaświadczenie można uzyskać na żądanie zainteresowanego odpłatnie w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Krakowie (Kraków, ul. Mogilska 109) oraz w każdej Komendzie Powiatowej i Miejskiej Policji, a w Komisariatach Policji – w miarę możliwości technicznych wglądu do bazy danych. 

Termin wydania zaświadczenia określony jest w art. 217 § 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, cyt.: Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

 

Wymagane dokumenty do uzyskania zaświadczenia o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego:

  1. Złożyć podanie o wydanie zaświadczenia o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (pobierz plik).
  2. Wnieść opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł.

 

Informacje o opłacie:

Opłata skarbowa, w wysokości 17 zł, za zaświadczenie o wpisie do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wpłacana jest na konto organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę organu administracyjnego, który wydaje dokument.

Konto organu podatkowego, w przypadku gdy zaświadczenie wydaje KWP/KMP w Krakowie:

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa
nr konta: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Opłatę skarbową dokonuje się w kasie organu podatkowego lub przelewem na rachunek organu podatkowego.

 

Akty prawne związane z procedurą:

Rozporządzenie MSW z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego;

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

 

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO, w przypadku gdy wniosek kierowany jest do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące adres e-mail: iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/ Pana wniosek na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

W przypadku, gdy wniosek kierowany jest do Komendanta Miejskiego/Powiatowego Policji, administratorem danych osobowych jest właściwy organ Policji. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, zamieszczone są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej jednostki Policji będącej adresatem wniosku.

Metryczka

Data publikacji 27.02.2014
Data modyfikacji 14.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Tomoń, Marcin Filipek Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry