Procedura udzielania informacji o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Kogo dotyczy:

Każda osoba zainteresowana ma prawo uzyskać ustną informację lub zaświadczenie o wpisach ostatecznych lub tymczasowych dotyczącą punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w każdej jednostce organizacyjnej Policji posiadającej odpowiednie możliwości techniczne.

 

Miejsce składania dokumentów i załatwienia sprawy: 

Jednostki organizacyjne Policji garnizonu małopolskiego, posiadające odpowiednie możliwości techniczne.

 

Ustną informację można uzyskać nieodpłatnie, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (Kraków, ul. Mogilska 109, pok. 412 - w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00) lub w każdej Komendzie Powiatowej/Miejskiej Policji oraz w Komisariatach Policji – w miarę możliwości technicznych wglądu do bazy danych.

Pisemne zaświadczenie można uzyskać na żądanie zainteresowanego odpłatnie w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Krakowie (Kraków, ul. Mogilska 109) oraz w każdej Komendzie Powiatowej i Miejskiej Policji, a w Komisariatach Policji – w miarę możliwości technicznych wglądu do bazy danych. 

Termin wydania zaświadczenia określony jest w art. 217 § 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, cyt.: Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

 

Wymagane dokumenty do uzyskania zaświadczenia o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego:

  1. Złożyć podanie o wydanie zaświadczenia o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (pobierz plik).
  2. Wnieść opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł.

 

Informacje o opłacie:

Opłata skarbowa, w wysokości 17 zł, za zaświadczenie o wpisie do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wpłacana jest na konto organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę organu administracyjnego, który wydaje dokument.

Konto organu podatkowego, w przypadku gdy zaświadczenie wydaje KWP/KMP w Krakowie:

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa
nr konta: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Opłatę skarbową dokonuje się w kasie organu podatkowego lub przelewem na rachunek organu podatkowego.

 

Akty prawne związane z procedurą:

Rozporządzenie MSW z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego;

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

 

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO, w przypadku gdy wniosek kierowany jest do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące adres e-mail: iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/ Pana wniosek na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

W przypadku, gdy wniosek kierowany jest do Komendanta Miejskiego/Powiatowego Policji, administratorem danych osobowych jest właściwy organ Policji. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, zamieszczone są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej jednostki Policji będącej adresatem wniosku.

Metryczka

Data publikacji : 27.02.2014
Data modyfikacji : 14.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Tomoń, Marcin Filipek Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bartkowiak Wydział Prezydialny KWP w Krakowie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bartkowiak
do góry